Baza wiedzy

Wymogi sanitarne i budowlane dla gabinetów lekarskich, stomatologicznych i innych


Dodał: Medicalonline Data: 11 września 2019

MedicalOnline.pl | 2017-06-28
 

Wymogi sanitarne i ogólnobudowlane dla gabinetów lekarskich w niepublicznych placówkach medycznych

 

Potrzebujesz zakupić sprzęt do gabinetu lekarskiego? 

Złóż zapytanie ofertowe

 

31 grudnia 2017 roku to termin dostosowania do wytycznych rozporządzenia Ministra Zdrowia „w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”. Co się zmieniło i jakie obowiązują wytyczne techniczne i ogólnobudowlane dla różnych rodzajów gabinetów, w tym: lekarskich, stomatologicznych, fizjoterapii i innych?

 

Wymogi sanitarne i ogólnobudowlane dla gabinetów lekarskich w niepublicznych placówkach medycznych

 

Zgodnie z art. 207 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (co obejmuje także praktyki zawodowe) jest zobowiązany do dostosowania użytkowanych przez siebie pomieszczeń i urządzeń do obowiązujących wymogów najpóźniej do końca 2017 roku. Wymóg ten dla gabinetów lekarskich jest niezależny od posiadanych już poprzednio decyzji Sanepidu o dopuszczeniu do użytkowania gabinetu. Nowe rozporządzenie nie podaje konkretnych wytycznych technicznych i sanitarnych osobno dla różnych rodzajów specjalistycznych gabinetów lekarskich – dla wszystkich rodzajów gabinetów wymogi są takie same lub bardzo zbliżone.

Art. 22 wspomnianej ustawy o działalności leczniczej określa ogólne wymagania względem pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednocześnie odsyłając (ust. 3) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań (Dz.U. z 2012 r. poz.739). Rozporządzenie to weszło w życie 1 lipca 2012 roku i zastąpiło wcześniejsze akty prawne, które bardzo szczegółowo regulowały wymagania i określały wymogi techniczne, sanitarne i ogólnobudowlane względem różnych rodzajów gabinetów prowadzących działalność leczniczą: lekarskich, stomatologicznych, fizjoterapii, logopedycznych czy psychologicznych.

 

Rozporządzenie MZ z 26 czerwca 2012 roku zastąpiło 3 inne wcześniejsze rozporządzenia: 

 

– rozporządzenie z dn. 2 lutego 2011 r. dotyczące wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2011.31.158)

– rozporządzenie z dn. 15 marca 2006 r. dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U.2006.56.397)

– rozporządzenie z dn. 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz.U.2000.20.254)

Zagadnienia z tych 3 aktów prawnych zostały ujęte w jednym nowym dokumencie. Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2012 r. obejmuje zarówno podmioty prowadzące działalność leczniczą (czyli byłe ZOZ-y), jak i indywidualne i grupowe praktyki lekarskie.

 

Co się zmieniło w rozporządzeniu MZ z 26 czerwca 2012 r.?

 

Nowe wytyczne są znacznie bardziej ogólne, mniej rozbudowane od wytycznych z poprzednich szczegółowych aktów prawnych – to najważniejsze zmiany. Istotna jest rezygnacja ze szczegółowych regulacji wielu kwestii budowlanych, m.in. z określenia minimalnej powierzchni, jaką może zajmować gabinet lekarski. Nowe rozporządzenie dopuszcza także lokalizację gabinetu lekarskiego w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem wyraźnego wyodrębnienia go od pomieszczeń innych użytkowników lokalu. Natomiast znacznie została rozbudowana sekcja dotyczące stosowania narzędzi wielokrotnego użytku podlegających sterylizacji.

 

Wytyczne sanitarne i budowlane dla gabinetów lekarskich wynikające z obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2012 r. poz.739):

 

– nie określa się minimalnej powierzchni pomieszczeń praktyki lekarskiej, miejsce dostępne w gabinecie ma umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń i aparatury

– meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie i dezynfekcję

– podłogi w pomieszczeniach wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, połączenia podłóg ze ścianami także mają pozwalać na sprawne czyszczenie

– sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych (np. w gabinetach zabiegowych) mają być zainstalowane w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję

– jeśli przez drzwi gabinetu odbywa się ruch chorych na łóżkach, wówczas szerokość drzwi ma być na tyle duża, aby umożliwić ten ruch

– pomieszczenia, w których wykonywane są badania i zabiegi wyposaża się w co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, w dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekującym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki

– instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

 

Dostosowanie gabinetów lekarskich do nowych wytycznych

 

Termin dostosowania gabinetów lekarskich do nowych wytycznych rozporządzenia MZ z dn. 26 czerwca 2012 r. został wyznaczony na 31 grudnia 2012 roku, a dla podmiotów, które nie były w stanie ich spełnić (po przedstawieniu odpowiednich dokumentów i planu wprowadzenia zmian) – do 31 grudnia 2016 roku. Termin ten został następnie przedłużony o kolejny rok. Lekarze prowadzący działalność zawodową powinni sprawdzić, czy ich gabinety (pomieszczenia i urządzenia) spełniają wymagania opisane w rozporządzeniu z 2012 roku lub czy są w stanie dopasować się do tych wytycznych do końca 2017 roku. Jeśli tak, wówczas nie ma potrzeby zgłaszania tego faktu do Sanepidu i właściwej izby lekarskiej. 

 

Podstawa prawna:

 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz.739)

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz.1638)

Przeczytaj także:

Wymagania lokalowe i ogólnobudowlane dla gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii – stan prawny na 2018 rok >>