Baza wiedzy

Wymogi sanitarne i ogólnobudowlane dla gabinetów lekarskich w niepublicznych placówkach medycznych


Dodał: Medicalonline Data: 23.08.2020

Stan prawny na 2020 rok. Najnowsza wersja wytycznych rozporządzenia Ministra Zdrowia „w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” wskazuje, jakie obecnie obowiązują wytyczne techniczne i ogólnobudowlane dla różnych rodzajów gabinetów, w tym: lekarskich, fizjoterapii i innych.

Wymogi sanitarne i ogólnobudowlane dla gabinetów lekarskich w niepublicznych placówkach medycznych

 

Potrzebujesz zakupić sprzęt do gabinetu lekarskiego? 

Złóż zapytanie ofertowe

 

Zgodnie z art. 207 ustawy o działalności leczniczej każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (co obejmuje także praktyki zawodowe) jest zobowiązany do dostosowania użytkowanych przez siebie pomieszczeń i urządzeń do obowiązujących wymogów. Nowe rozporządzenie MZ z dnia 26 marca 2019 o szczegółowych wymaganiach nie podaje konkretnych wytycznych technicznych i sanitarnych osobno dla różnych rodzajów specjalistycznych gabinetów lekarskich – dla wszystkich rodzajów gabinetów wymogi są takie same lub bardzo zbliżone.

Art. 22 wspomnianej ustawy o działalności leczniczej określa ogólne wymagania względem pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednocześnie odsyłając (ust. 3) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań. Rozporządzenie to weszło w życie 1 kwietnia 2019 roku i zastąpiło wcześniejsze akty prawne, które bardzo szczegółowo regulowały wymagania i określały wymogi techniczne, sanitarne i ogólnobudowlane względem różnych rodzajów gabinetów prowadzących działalność leczniczą: lekarskich, stomatologicznych, fizjoterapii, logopedycznych czy psychologicznych.

Wytyczne sanitarne i budowlane dla gabinetów lekarskich wynikające z obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 roku:

– dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń, w których jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu;

– kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie;

– meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie i dezynfekcję

– podłogi w pomieszczeniach wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, połączenia podłóg ze ścianami także mają być wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję

– pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję;

– sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych (np. w gabinetach zabiegowych) mają być wykonane w sposób zapewniający szczelność powierzchni i zainstalowane w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję

– jeśli przez drzwi gabinetu odbywa się ruch chorych na łóżkach, wówczas szerokość drzwi ma być na tyle duża, aby umożliwić ten ruch

– pomieszczenia, w których wykonywane są badania i zabiegi wyposaża się w co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, w dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekującym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki

– pomieszczenia, w których wykonywane są badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią (nie stosuje się tego przepisu, gdy stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie)

– instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy (i jest odpowiednio udokumentowana).

Dostosowanie gabinetów lekarskich do wytycznych prawnych

Lekarze prowadzący działalność zawodową powinni sprawdzić, czy ich gabinety (pomieszczenia i urządzenia) spełniają wymagania opisane w rozporządzeniu MZ, które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku. Ten akt prawny posiada załączniki, które szczegółowo opisują wytyczne dla poszczególnych rodzajów podmiotów leczniczych, innych niż gabinety:

• ZAŁ.1: Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala
• ZAŁ.2: Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ambulatorium
• ZAŁ.3: Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala jednodniowego
• ZAŁ.4: Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
• ZAŁ.5: Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych
• ZAŁ.6: Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem leczniczym
• ZAŁ.7: Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia stacji dializ

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.595 z dnia 2019.03.29)

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25)

Przeczytaj także:

COVID-19 – Zalecane środki ochrony osobistej dla personelu medycznego, wytyczne dla placówek medycznych>>

Wymagania lokalowe i ogólnobudowlane dla gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii – stan prawny na 2018 rok >>

fb