Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM
Baza wiedzy

Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych


Dodał: Medicalonline Data: 31.08.2019

Jak postępować z dokumentacją aparatury medycznej, gdzie powinien być przechowywany paszport techniczny aparatury? W moim ZOZ dyrektor wydał polecenie, aby były one przechowywane w sekcji techniczno-gospodarczej.

Paszport techniczny wyrobów medycznych najlepiej jest przechowywać w miejscu jego użytkowania (w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie). Całość dokumentacji musi być archiwizowana w ZOZ nie krócej niż 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Do obowiązków świadczeniodawcy należy posiadanie dokumentacji wykonanych instalacji urządzeń medycznych, ich napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jest to m.in. paszport techniczny aparatury przeznaczony do dokonywania aktualnych wpisów autoryzowanych serwisów. Powinien on zawierać podstawowe dane i parametry pracy urządzenia, uwagi dotyczące jego instalacji oraz warunków pracy i zasad bezpiecznej obsługi dane dotyczące przeglądów oraz napraw i wymian części. Muszą się w nim również znaleźć daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwa (firma) podmiotu, który je wykonał, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu medycznego.

WAŻNE:
Paszport techniczny wyrobów medycznych jest wykorzystywany m.in. w celu przedstawienia urzędowi kontrolującemu dokumentów potwierdzających pracę sprzętu oraz jego okresowe przeglądy, naprawy i legalizacje (zawsze do końca okresu ich użytkowania).

Muszą go mieć wszystkie urządzenia medyczne, które podlegają serwisowaniu w okresie gwarancji i po gwarancji. Należą do nich m.in. EKG, USG, EKG, EEG, detektory tętna płodu, lampy bakteriobójcze, inhalatory, audiometry, aparatura do fizykoterapii, spirometry, endoskopy, aparatura okulistyczna, laboratoryjna, stomatologiczna, RTG, CT.

Zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do przechowywania tej dokumentacji nie krócej niż 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.

PRZYKŁAD 1
W Zamojskim Szpitalu Niepublicznym paszport techniczny przechowywany jest w miejscu użytkowania urządzenia, dla którego został założony. Przeglądów urządzeń będących w okresie gwarancji dokonuje się na podstawie zaleceń producenta – dostawcy, natomiast przeglądy pogwarancyjne dokonywane są zgodnie z zaleceniami producenta lub w przypadku braku informacji o takich zaleceniach – nie rzadziej niż raz w roku. Baza danych urządzeń medycznych użytkowanych w placówce prowadzona jest przez Sekcję Techniczną Działu Obsługi Szpitala. Zawiera ona informacje pozwalające określić termin kolejnego przeglądu.

Przeglądy zleca pracownik Sekcji Technicznej Działu Obsługi Szpitala, do którego obowiązków należy również nadzór nad terminowością ich wykonywania. Przeglądy dokonywane są przez firmę wyłonioną w drodze postępowania przetargowego. W przypadku urządzeń nieobjęty ch umową, usługa przeglądu zlecana jest innemu podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia.

PRZYKŁAD 2
Przeglądy techniczne (konserwacje) aparatów RTG w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym wykonywane są niezależnie od wyników testów, nie rzadziej niż raz w roku.

Paszporty techniczne oraz wyniki testów przechowywane są w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Nadzór nad terminowością wykonywania testów oraz przeglądów technicznych prowadzi kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Podstawa prawna:
•ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – Dz.U. nr 107, poz. 679,
•ustawa z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe – Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz 276 ze zm.,
•rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej – Dz.U. nr 194, poz. 1625,
•rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz.U. nr 213, poz. 1568 ze zm.

Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o.

fb