Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Znaczenie systemu RZOZ w strategii informatyzacji

Lena Olczak/PM | 2009-02-18
Znaczenie systemu RZOZ w strategii informatyzacji

System Informatyczny - Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej - kompleksowy system informatyczny.

Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej to pierwszy system w sektorze ochrony zdrowia oraz jeden z pierwszych w całej administracji państwowej, który wykorzystuje w praktyce technikę podpisu elektronicznego. Stanowi bardzo ważny element strategii informatyzacji sektora ochrony zdrowia szczególnie w obszarze e-Administracji.

Budowa społeczeństwa informacyjnego to jedno z podstawowych działań, jakie Unia Europejska prowadzi na bazie przyjętej w 2000 roku tzw. Strategii Lizbońskiej. W ramach jej promowane są działania upowszechniające dostęp do informacji i usług świadczonych drogą on-line przez jednostki administracji wszystkich szczebli.

RZOZ a programy i regulacje w Polsce

Debata na temat społeczeństwa informacyjnego rozpoczęła się w Polsce na długo przed wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Jej zakres i tematyka była inspirowana wytycznymi unijnymi oraz perspektywą członkostwa w Unii. Perspektywa integracji i związana z tym konieczność wprowadzenia zmian i przyśpieszenia rozwoju polskiej teleinformatyki stały u podstaw opracowywanych analiz i programów.

W roku 2000 w specjalnej uchwale, Sejm zwrócił uwagę na konieczność budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W dokumencie tym, informatykę, uznano za jedną z podstaw niezbędnych dla zwiększenia konkurencyjności naszej gospodarki i rozwoju kraju. W odpowiedzi na tę uchwałę, w tym samym roku, Rada Ministrów przedstawiła program „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”.

Następnie ogłoszono dokument „ePolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2001 - 2006”. W ramach jednego z ogłoszonych tym dokumentem celów zapisano działanie „Administracja publiczna on-line”. Według pomysłodawców realizacja założonego celu powinna się w szczególności dokonać poprzez dwa zadania: wdrożenie rejestrów państwowych i branżowych oraz ich integrację, oraz wdrożenie mechanizmów informatycznych umożliwiających powszechny dostęp mieszkańców do informacji publicznej.

Obok dokumentów programowych trwały również prace legislacyjne, których wynikiem były m.in. ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o podpisie elektronicznym. Tym samym powstały ramy prawne dla wdrożenia nowoczesnych rozwiązań udostępniania i bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy administracją, a przedsiębiorcami i obywatelami.

Kolejny dokument strategiczny został przygotowany w roku 2003: „Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004 – 2006”. W strategii wskazano trzy obszary, w których w najbliższych latach prowadzone będą najbardziej intensywne prace: dostęp - zapewnienie technicznych możliwości korzystania z internetu, treść - stworzenie / przeniesienie do internetu ważnych - z punktu widzenia przedsiębiorców i obywateli - treści, zdolność - zniwelowanie barier mentalnych i umiejętnościowych związanych z korzystaniem z internetu. W strategii za priorytetowe uznano stworzenie centralnych baz danych administracji, a także ich integrację. Zwrócono również uwagę na konieczność zachowania wysokiej jakości informacji gromadzonych w rozproszonych bazach danych (spójne standardy, unikalne identyfikatory, integralność zapisów itp.) Przyjęto również, że jednym z pożądanych działań będzie rozwój usług medycznych na odległość i stosowanie komunikacji elektronicznej w medycynie. Zaś wśród usług publicznych, które winny zostać udostępnione drogą elektroniczną wymieniono m.in. rejestrację pacjenta w placówce medycznej.

Użytkownicy systemu

System RZOZ opracowany został przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, będące państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia. Odbiorcami przygotowywanych rozwiązań informatycznych są komórki prowadzące rejestr zakładów opieki zdrowotnej w urzędach wojewódzkich i Ministerstwie Zdrowia (łącznie 17 ośrodków wdrożeniowych). Wśród głównych użytkowników systemu są:
 

  • organy rejestrowe (Ministerstwo Zdrowia oraz wojewodowie),
  • administracja samorządowa,
  • Zakłady Opieki Zdrowotnej,
  • pacjenci,
  • centralna i terenowa administracja państwowa,
  • regionalne centra zdrowia publicznego (jednostki podległe wojewodom odpowiedzialne m.in. za monitorowanie ochrony zdrowia na poziomie wojewódzkim,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia


Funkcje Systemu RZOZ


System RZOZ zapewnia gromadzenie całościowych danych dotyczących ZOZ-ów oraz zapewnia ich aktualizację. Dzięki zastosowanym narzędziom komunikacyjnym opartym na Infrastrukturze Klucza Publicznego (PKI) dane te mają cechy niezaprzeczalności i integralności. Do obsługi systemu wykorzystano bowiem liczną grupę słowników (m.in. kodów TERYT, charakteru jednostek, funkcji ochrony zdrowia, dziedzin medycznych oraz specjalności komórek), co ma decydujący wpływ na poprawność i jednoznaczność gromadzonych danych.


System pomaga znacznie planować potrzeby zdrowotne na poziomie województwa i całego kraju. Wieloprzekrojowy system raportowania dostępny na stronie www.rejestrzoz.gov.pl daje bardzo duże możliwości zapoznania się z organizacją opieki zdrowotnej. Po zastosowaniu odpowiednich kryteriów możemy np. dowiedzieć się ile łóżek z zakresu określonej dziedziny znajduje się na terenie poszczególnych powiatów lub też ile placówek posiada w swojej strukturze określony oddział lub poradnię.

Dane zgromadzone w rejestrze pozwalają na bieżąco weryfikować, czy dany ZOZ spełnia określone kryteria (ilość łóżek, rodzaje oddziałów itp.). W związku z tym system RZOZ może służyć jako narzędzie dla Krajowej Sieci Szpitali Publicznych.

Dzięki formatowi, w jakim dane są gromadzone i udostępniane, rejestr stanowi wsparcie informacyjne dla określonych służb kontrolnych, na szczeblu Ministra Zdrowia, NFZ oraz terenowej administracji rządowej sprawujących, zgodnie z właściwymi przepisami, nadzór i kontrolę nad działalnością zakładów opieki zdrowotnej. Do chwili wdrożenia systemu informatycznego rejestr ZOZ, prowadzony w wersji „teczkowo-papierowej”, nie mógł być efektywnym narzędziem do bieżącego monitoringu działalności zakładów opieki zdrowotnej.

Jak widać system RZOZ w pełni zrealizował postulat informatyzacji i powszechnej dostępności do danych rejestrowych. Po wyszukaniu danego ZOZ możliwe jest zapoznanie się z księgą rejestrową zakładu. Upraszcza to znacznie procedury zawierania kontraktów. Płatnik świadczeń (Narodowy Fundusz Zdrowia) posiadający dostęp do elektronicznej bazy danych rejestru ZOZ nie musi przeprowadzać skomplikowanej procedury weryfikacji dokumentów składanych przez oferenta w procedurach kontraktowych.

Procesy administracyjne

System RZOZ w znaczny sposób przyczynił się też do usprawnienia obsługi biurowo-administracyjnej procesów rejestracji. Wspomaga on wszystkie procesy rejestrowe (rejestracja ZOZ, zmiany w rejestrze, wykreślenie z rejestru), które odbywają się w organie rejestrowym. Dzięki temu, że system RZOZ funkcjonuje na platformie internetowej możliwa jest dowolna konfiguracja stanowisk pracy na terenie organu rejestrowego oraz w jego ośrodkach zamiejscowych. Wszelkie instrukcje rejestrowe oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej rejestru. W celu usprawnienia komunikacji z organem rejestrowym na stronie internetowej umieszczono specjalne formularze pozwalające na zadawanie pytań.

Jak rejestrować?


System RZOZ funkcjonuje na dwóch poziomach: lokalnym tj. w organach rejestrowych (wojewódzkie organy rejestrowe oraz Ministerstwo Zdrowia) oraz centralnym (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). Jest to system zdalno-dostępowy, co oznacza, że osoby obsługujące procesy rejestracyjne łączą się bezpośrednio z centralnym serwerem bez pośrednictwa oprogramowania lokalnego. Przyjęta architektura wynika z logiki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej. (DZ. U. Nr 169 poz. 1781). Zgodnie z §7 ust.1 cytowanego rozporządzenia  „księgę rejestrową stanowi zbiór danych, objętych wpisem do rejestru” a sam wpis do rejestru zgodnie z §9 ust. 1 cytowanego rozporządzenia „polega na umieszczeniu przy pomocy systemu teleinformatycznego RZOZ danych w elektronicznej bazie danych rejestrowych oraz ich prezentacji w sieci Internet na witrynie internetowej wskazanej przez administratora centralnego”. Zgodnie z §9 ust. 2 cytowanego rozporządzenia organ rejestrowy dla skuteczności dokonywanego wpisu musi dokonać jego autoryzacji za pomocą podpisu elektronicznego. Taką funkcjonalność trudno jest osiągnąć w innym niż zdalno-dostępowym systemie informatycznym.

Proces rejestracji zakładu w systemie informatycznym wygląda tak, że Zakład Opieki Zdrowotnej pobiera ze strony www.rejestrzoz.gov.pl odpowiednie wnioski rejestracyjne. Wypełnione wnioski przedstawiane są organowi rejestracyjnemu. Jeśli ZOZ posiada już certyfikat klucza publicznego może przesłać te wnioski drogą elektroniczną, sygnując tę przesyłkę podpisem elektronicznym. Organ rejestrowy weryfikuje dokumenty pod względem ich zgodności i kompletności, a następnie wprowadza dane za pośrednictwem przeglądarki internetowej do systemu RZOZ. Podczas wprowadzania danych system weryfikuje dane pod względem zgodności). Kolejny etap to proces przygotowania formularzy decyzji oraz księgi rejestrowej, a następnie jej prezentacja na stronach internetowych rejestru www.rejestrzoz.gov.pl.

Podpis elektroniczny

Każdy operator systemu posiada specjalną kartę, dzięki, której może podpisywać elektronicznie przesyłane dane do centralnej bazy danych. Dystrybucją kart oraz wydawaniem, odnawianiem i unieważnianiem certyfikatów klucza publicznego zajmuje się na zlecenie poszczególnych organów rejestrowych niezależne centrum certyfikacji. Jest ono tzw. zaufaną trzecią stroną, ponieważ nie bierze udziału w żadnych transakcjach. Każdy wniosek przedkładany przez organ rejestrowy do centrum certyfikacji potwierdzany jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W Polsce obowiązują dwa rodzaje certyfikatów: zwykłe i kwalifikowane. Te pierwsze może wydawać każde centrum, drugie - tylko te, które zostaną wpisane na odpowiednią listę prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki. Tylko e-podpisy utworzone na podstawie certyfikatów kwalifikowanych w świetle ustawy niosą ze sobą skutki prawne równorzędne podpisowi odręcznemu.

ZOZMAIL


Kolejnym ułatwieniem dla placówek jest Elektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia o nazwie „ZOZMAIL”. On także powstał zgodnie z realizacją Programu Przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania systemu ZOZMAIL jest usprawnienie przepływu informacji elektronicznej pomiędzy placówkami Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również placówkami, i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia. Przyjęcie jednolitego systemu nazewnictwa skrzynek pocztowych oraz użycie narzędzi do wyszukiwania określonego adresata pozwala na szybkie przekazanie informacji. System ZOZMAIL pozwala również na możliwość kontaktu pacjenta z określonym ZOZ-em, jak również usprawnia przekazywanie i pozyskiwanie informacji statystycznej. W przyszłości przewidziane jest w systemie zastosowanie podpisu cyfrowego, co da wymierne oszczędności przy zastąpieniu części korespondencji papierowej na rzecz korespondencji elektronicznej.
(źródło-www.rejestrzoz.gov.pl)

Brak tagów