Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pytania do eksperta: Obowiązek dofinansowania kursów i szkoleń lekarzy w ramach szkolenia ustawicznego?

Magdalena Sender, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska | 2009-01-27
Pytania do eksperta: Obowiązek dofinansowania kursów i szkoleń lekarzy w ramach szkolenia ustawicznego?

Przepisy prawa nie nakładają na dyrektora zakładu opieki zdrowotnej obowiązku finansowania kształcenia ustawicznego lekarzy.

Pytanie:

Czy dyrektor szpitala ma prawny obowiązek dofinansowania kursów i szkoleń lekarzy w ramach szkolenia ustawicznego?

Odpowiedź:

Przepisy prawa nie nakładają na dyrektora zakładu opieki zdrowotnej obowiązku finansowania (dofinansowywania) kształcenia ustawicznego lekarzy.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Szczegółowe kwestie związane z kształceniem ustawicznym lekarzy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.). Przepisy tego rozporządzenia określają jednak tylko formy realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego oraz zasady prowadzenia ewidencji doskonalenia zawodowego.

 

Również przepisy ustawy o zawodzie lekarza, ani też przepisy innych aktów prawnych, nie zawierają unormowań, z których wynikałby dla dyrektora zakładu opieki zdrowotnej obowiązek kierowania lekarza na szkolenia zawodowe i finansowania kształcenia ustawicznego lekarza.


Ponieważ przywołane powyżej akty prawne nie zawierają regulacji szczególnych, odnoszących się do zasad odbywania przez lekarzy kształcenia ustawicznego, dlatego zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.). W świetle tego rozporządzenia, dokształcanie może być realizowane:


- na podstawie skierowania pracodawcy - wówczas pracownikowi przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa, urlopy szkoleniowe oraz zwolnienia z części dnia pracy (szczegółowy zakres uprawnień pracownika określa umowa zawarta z pracodawcą),


- bez skierowania - wówczas pracownikowi może zostać udzielony urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia (wymiar urlopu ustalony zostaje na zasadzie porozumienia między zakładem pracy i pracownikiem).


więcej na www.abc.com.pl

 

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi. Wyślij wiadomość z pytaniem na adres redakcja@medicalonline.pl

Brak tagów