Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wymagania lokalowe i ogólnobudowlane dla gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii – stan prawny na 2018 rok

Redakcja MedicalOnline.pl | 2018-06-04

Szczegółowe wymagania lokalowe i ogólnoprzestrzenne, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia w zakładzie rehabilitacji leczniczej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku. Od tego czasu niewiele się zmieniło w tym zakresie, a same wytyczne są dosyć ogólne. Oto wymagania ogólnobudowlane dla gabinetów rehabilitacyjnych i ich podstawa prawna.

Szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa wspomniane rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.2012.739). Ten dokument prawny określa warunki lokalowe dla placówek i pomieszczeń świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia, w tym m.in.: dla szpitala i jego poszczególnych oddziałów, stacji dializ, uzdrowisk oraz zakładów rehabilitacji i fizykoterapii.

Przejdź do katalogu sprzętu rehabilitacyjnego >>

Wymagania dla gabinetu rehabilitacji i fizykoterapii

Wymagania ogólnobudowlane są wspólne dla wielu podmiotów medycznych, warto jednak je wymienić, aby mieć pełny obraz wymogów, jakie musi spełnić gabinet rehabilitacyjny.

Wymogi ogólnoprzestrzenne dla gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii

- pomieszczenia podmiotu prowadzącego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku lub w zespole budynków

- możliwe jest lokalizowanie pomieszczeń placówki rehabilitacyjnej w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia ambulatorium od innych pomieszczeń budynku

- dopuszcza się lokalizację gabinetu rehabilitacji i/lub fizjoterapii w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem wyodrębnienia konkretnego pomieszczenia od innych pomieszczeń w lokalu

- powierzchnia i kształt pomieszczeń placówki rehabilitacyjnej muszą umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie aparatury, urządzeń i sprzętu, które składają się na niezbędne wyposażenie gabinetu

Szczegółowe wymogi dla niektórych pomieszczeń i urządzeń gabinetu rehabilitacyjnego

Przy organizacji pomieszczeń zakładu rehabilitacji i fizjoterapii należy wydzielić:

- co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce do składowania czystej bielizny

- co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce do składowania brudnej bielizny

- co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady

W pomieszczeniu lub w miejscu, w którym składuje się bieliznę czystą, nie może być wydzielonego miejsca na bieliznę brudną lub odpady (z wyjątkiem pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praktyka).

Wymania ogólnobudowlane dla gabinetu rehabilitacji

- Pomieszczenia i urządzenia w gabinecie fizjoterapii wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję.

- Szerokość drzwi w pomieszczeniach powinna umożliwiać swobodny ruch pacjentów na łóżkach (jeśli taki ruch się w nich odbywa).

- Podłogi w zakładzie rehabilitacji wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję (wymóg ten nie dotyczy pomieszczeń socjalnych i administracyjnych).

- Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję (nie dotyczy jw.).

- Meble w placówce rehabilitacyjnej umożliwiają ich mycie i dezynfekcję (nie dotyczy to mebli znajdujących się w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych).

Instalacje w gabinecie rehabilitacji i fizjoterapii – wymagania

Pomieszczenia, w których wykonywane są badania lub zabiegi (nie dotyczy ćwiczeń) należy wyposażyć w:

- co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą

- dozownik z mydłem w płynie

- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym

- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku i pojemnik na zużyte ręczniki

- pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią - chyba że stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie

- instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a dokonanie czynności wymaga udokumentowania.

Załącznik nr 6 do rozporządzenia MZ określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej

- Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej lokalizuje się w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

- Sala kinezyterapii stanowi odrębne pomieszczenie.

- Urządzenia wykorzystywane do zabiegów fizykoterapeutycznych lokalizuje się w sposób zapewniający intymność pacjenta podczas zabiegów fizykoterapeutycznych.

- Diatermie krótkofalowe i mikrofalowe oraz urządzenia do laseroterapii są instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach) zgodnie z Polskimi Normami.

-  W zakładzie rehabilitacji leczniczej znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sprawdź ofertę wyposażenia gabinetów rehabilitacyjnych >>

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Brak tagów