Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak prowadzić postępowanie i zdobyć zamówienie w branżach medycznej i farmaceutycznej

Forum Media Polska Sp. z.o.o.

Zapraszamy na:

WARSZTATOWĄ KONFERENCJĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jak prowadzić postępowanie i zdobyć zamówienie w branżach medycznej i farmaceutycznej

Która odbędzie się 7-8 września 2017 we Władysławowie w MALOVES SPA & RESORT

 

Dzięki udziałowi w konferencji dowiesz się, jak:

 • prawidłowo prowadzić postępowanie i przygotować ofertę – uchronisz się przed pułapkami znowelizowanego Pzp, które są główną przyczyną błędów w dokumentacji,
 • zgodnie z nowymi przepisami szacować wartość zamówienia na dostawę sprzętu medycznego i leków,
 • prawidłowo sporządzić opis przedmiotu zamówienia i SIWZ dostawy w branży medycznej według znowelizowanego Pzp,
 • konstruować pozacenowe kryteria oceny ofert na sprzęt medyczny i leki ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów jakościowych,
 • przygotowywać konkurencyjną ofertę i wykazywać spełnianie warunków udziału w postępowaniach na nowych zasadach,
 •  pisać odwołania wg nowego ZP i konstruować  umowy i klauzule, by zagwarantować pełne bezpieczeństwo realizacji zamówienia.

 

Udział w konferencji to:

 • niepowtarzalna okazja spotkania zamawiających i wykonawców skupionych wokół rynku medycznego i farmaceutycznego, 
 • 100% praktyki – ze względu na wiele niejasności związanych z nowelizacją prawa, przygotowaliśmy całodniowy cykl warsztatów, które omawiają tematy najbardziej problematyczne z dziedziny zakupów medycznych,
 • tylko specjalistyczna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem – naszymi wykładowcami są eksperci, którzy specjalizują się w szczególnie trudnych zagadnieniach dotyczących zakupów medycznych i bardzo dobrze znają problemy zamawiających i wykonawców:  Ewa Żak, Jacek Jerka,
 • możliwość konsultacji z największymi ekspertami w kraju z zakresu przetargów medycznych, dzięki którym rozwiejesz wszystkie wątpliwości związane z prowadzeniem postępowania i przygotowaniem oferty.

 

Program konferencji

7 września 2017 r. (czwartek)

Godz. 12.00. – 14.45 – Panel 1: Przygotowanie postępowania na dostawy sprzętu medycznego oraz leków według nowego Pzp

 • Największe problemy z szacowaniem wartości zamówienia  na dostawę sprzętu medycznego i leków – agregowanie zamówienia, nowe metody przeliczania wartości zamówienia, terminy, świadczenia okresowe, ustalanie wartości zamówienia w wypadku składania ofert częściowych i w trybie partnerstwa innowacyjnego.
 • Opis przedmiotu zamówienia na dostawy w branży medycznej: obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy – najczęstsze nieprawidłowości wykryte podczas kontroli.
 • Etykieta w opisie przedmiotu zamówienia kiedy wolno zamawiać tylko oryginalne leki.
 • Specyfikacja dialogu technicznego w służbie zdrowia – dopuszczalny udział wykonawców w przygotowaniu postępowania po nowelizacji Pzp.
 • SIWZ podmiotów leczniczych po nowelizacji – nowe elementy specyfikacji, zmienione zasady wyznaczania terminów, warunki nabywania produktów w trybie partnerstwa innowacyjnego, udostępnianie specyfikacji,  nowe zasady stawiania zapytań do treści SIWZ, dopuszczalne zmiany  treści SIWZ.

Godz. 14.45 – 15.30 – lunch

Godz. 15.30 – 18.00 – Panel 2: Przygotowanie konkurencyjnej oferty dla rynku medycznego według nowego Pzp

 • Na co zwrócić uwagę, analizując SIWZ, by uniknąć pułapek przy wypełnianiu wymaganej dokumentacji ofertowej według nowych przepisów.
 • Nowe terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – najczęstsze problemy.
 • Nowe regulacje dotyczące uzupełniania oferty dostawy sprzętu medycznego i leków oraz poprawiania omyłek.
 • Potwierdzanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i poleganie na zasobach podmiotów trzecich  najczęstsze uchybienia w oświadczeniach i JEDZ.
 • Środki naprawcze (self cleaning), jakie może podjąć wykonawca, który podlega wykluczeniu – case studies z branży medycznej.
 • Nowe uprawnienia wykonawcy w zakresie odwołań na przykładach rynku medycznego.

Godz. 18.00 – uroczysta kolacja

8 września 2017 r. (piątek)

Godz. 9.00 – 9.30 – śniadanie

Godz. 9.30 – 11.15 – Warsztat 1: Ustalanie kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze ochrony zdrowia

 • Prawidłowy dobór proporcji wagi kryteriów z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej – omówienie na przykładach.
 • Uelastycznienie sposobu określenia kryteriów oceny ofert w trybie dialogu konkurencyjnego według znowelizowanej ustawy.
 • Kiedy cena może być zastosowana jako jedyne kryterium oceny ofert? – ustalanie standardów jakościowych w przypadku produktów leczniczych.
 • Warunki i termin dostawy, rachunek kosztów cyklu życia, serwis posprzedażowy, obsługa techniczna, eksploatacja sprzętu medycznego – jak konstruować pozacenowe kryteria oceny ofert na wyroby medyczne i leki, by zagwarantować pełne bezpieczeństwo zakupów medycznych.

Godz. 11.15 – 11.40 – przerwa kawowa

Godz. 11.40 – 13.20 – Warsztat 2: Wybór oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej

 • Wybór oferty najkorzystniejszej – omówienie trudnych przypadków z praktyki placówek medycznych. 
 • Nowe przesłanki odrzucenia ofert – rażąco niska cena lub koszt, błędy w obliczaniu ceny lub kosztu, brak zgody na przedłużenie terminu, wadium, oferta wariantowa, naruszenie bezpieczeństwa publicznego.
 • Nowe obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczania wykonawcy na podstawie konkretnych przykładów z branży medycznej.
 • Jakie informacje powinno zawierać prawidłowo skonstruowane uzasadnienie odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy według nowych wytycznych.

Godz. 13.20 – 14.00 – lunch

Godz. 14.00 – 16.30 – Warsztat 3: Umowy, klauzule i aneksy w praktyce rynku medycznego

 • Umowy na dostawy leków i sprzętu medycznego – jakie postanowienia trzeba uwzględnić po nowelizacji Pzp.
 • Zasady modyfikacji umowy na dodatkowe i uzupełniające dostawy leków i sprzętu, które nie są objęte zamówieniem podstawowym.
 • Klauzula a SIWZ po nowelizacji – jak prawidłowo redagować zakresy zmian w SIWZ w formie klauzul.
 • Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dostawy sprzętu medycznego – ustalanie jego wysokości, wybór formy zabezpieczenia, możliwości zmian, zakres gwarancji.
 • Aneksowanie umów na dostawy – najczęstsze problemy w branży medycznej po nowelizacji: przesłanki dopuszczalności aneksowania, sytuacje, w których aneksowanie jest niedopuszczalne, progi wartościowe aneksów.
 • Nowe przesłanki rozwiązania umowy – analiza na przykładach postępowań o zamówienia publiczne z rynku medycznego.


Strona www: http://zakupymedyczne-konferencja.pl/

Brak tagów