Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SZKOLENIE: Zdrowie publiczne - finansowanie i sprawozdawczość

www.akademiawip.pl
Termin: 24 Lutego 2016 r.
Miejsce: Warszawa

O szkoleniu
Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, profilaktyka chorób, a także ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych to jedne z głównych zadań, które przewiduje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916). Skuteczność programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej zależy jednak od zapewnienia im odpowiedniego finansowania. Jednostki samorządu terytorialnego muszą bowiem wiedzieć w jakim zakresie Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansuje ich działania spoza wykazu świadczeń gwarantowanych. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z mapami potrzeb zdrowotnych i wykorzystaniem zawartych w nich danych do optymalizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia.

Program szkolenia
1. Pojęcie zdrowia publicznego
 • geneza regulacji;
 • na czym polega monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa?;
 • promocja zdrowia;
 • zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku;
 • profilaktyka chorób;
 • zmniejszenie odsetka palących o 2% do 2020 roku;
 • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
 • zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 roku.
2. Podstawy prawne:
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916);
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020;
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje;
 • terminy wejścia w życie.
3. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020:
 • Narodowy Program Profilaktyki Otyłości
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami
 • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego;
 • Narodowy Program Ograniczania Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowotnego;
 • Narodowy Program Senioralnej Polityki Zdrowotnej
4. Organy wdrażające:

 • koordynacja po stronie Ministra Zdrowia;
 • pełnomocnik Rządu do spraw zdrowia publicznego – fakultatywny, kiedy się pojawi?
 • Rada do spraw Zdrowia Publicznego – ewaluacja
 • Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia do bieżącej koordynacji działań.
5. Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ):
 • konkurs ofert;
 • bez konkursu ofert „jeżeli w NPZ określono podmiot właściwy do realizacji tego zadania” – kiedy ta możliwość występuje?;
 • zawarcie umowy i przekazanie środków finansowych (dotacja);
 • 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ na zadania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką chorób;
 • rezerwa NFZ na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej;
 • na jakie zadania przeznacza się „nie mniej niż 10% środków przeznaczonych na realizację zadań NPZ”?;
 • dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce chorób;
 • dofinansowanie przez NFZ programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych;
 • poziomy wsparcia: 80% i 40% (warunkiem liczba mieszkańców JST);
 • wniosek o dofinansowanie z pozytywną opinię AOTMiT i wojewody
6. Sprawozdawczość:

 • arkusz kalkulacyjny bazy danych;
 • trzy tabele w projekcie rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;
 • termin dla organów administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencji wykonawczych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych;
 • termin dla jednostek samorządu terytorialnego (JST);
 • wystąpienie wojewody do JST o uzupełnienie lub dostosowanie informacji do wymagań
 • opinia wojewody dla organu stanowiącego JST;
 • informacja zbiorcza wojewody dla Ministra Zdrowia wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej (na podstawie informacji poszczególnych JST)
7. Mapy potrzeb zdrowotnych:
 • mapa regionalna;
 • skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
 • mapa ogólnopolska;
 • pierwsza mapa do dnia 1 kwietnia 2016 r.;
 • priorytety zdrowotne na bazie map potrzeb zdrowotnych;
 • opinia o celowości inwestycji na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • plan zakupu świadczeń NFZ na następny rok z uwzględnieniem mapy regionalnej oraz stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.
8. Case study.

9. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.


Promocja! 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 17 lutego 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT

Formularz online>>


Kontakt dla uczestników szkoleń

Akademia Wiedza i Praktyka Szkolenia
e-mail: szkolenia@wip.pl
Telefon: +48 22 429 41 62
Tel. komórkowy: 660 40 41 62