Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Sposoby na ograniczenie kosztów egzekucji

serwiszoz.pl | 2015-12-18


Opłaty komornicze za egzekucję są bardzo wysokie. Można jednak próbować je ograniczyć. W tym celu kierownik podmiotu leczniczego musi złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat.
Istnieje możliwość obniżenia kosztów egzekucji. Jest to jednak rozwiązanie stosowane na zasadzie wyjątku (art. 49 ust. 7–10 u.k.s.e.).

Podkreślają to sądy praktycznie w każdej sprawie tego typu. Obowiązują tu następujące reguły:
• dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat – niezbędny jest więc wniosek, szpitala nie wesprze z urzędu żadna instytucja,
• wniosek wnosi się w terminie 7 dni m.in. od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty,
• do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 767–7674 Kodeksu postępowania cywilnego,
• po rozpoznaniu wniosku sąd może, uwzględniając przede wszystkim nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat.
Przepisy nakazują zadłużonym placówkom za każdym razem wszczynać sprawę przed sądem bez gwarancji uzyskania obniżenia wysokości opłaty egzekucyjnej i bez znajomości wartości obniżonej kwoty.
Przykładem sukcesu szpitala w postaci obniżenia kosztów egzekucji przeciwko NFZ jest postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt II Cz 740/13). Sąd obniżył opłatę egzekucyjną z 41.637 zł na 13.879 zł.
Postępowanie egzekucyjne zostało skierowane do rachunku bankowego oraz wierzytelności z Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Podjęte działania w stosunku do wierzytelności przysługującej dłużnikowi od NFZ okazały się skuteczne i pozwoliły na całkowite zaspokojenie egzekwowanych roszczeń oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych. Po wszczęciu egzekucji komornik uzyskał informację od dłużnika o dokonanej przez niego 10 czerwca 2013 r. wpłacie w wysokości 250.117,05 zł, którą wierzyciel potwierdził. Postanowieniem z 12 czerwca 2013 r. postępowanie egzekucyjne zostało zakończone, zajęcia wycofane, a istniejąca nadpłata w wysokości 317.726,65 zł przeksięgowana. Sąd rejonowy uznał, że ustalona w sprawie opłata egzekucyjna w kwocie 41.637 zł nie jest adekwatna do nakładu pracy komornika i poniesionych przez niego wydatków.
Sąd rejonowy uzasadnił swoją decyzję w sposób następujący:
• Ustalona przez komornika sądowego wysokość opłaty negatywnie wpłynie na zakres i jakość świadczonych usług, które są związane z ratowaniem zdrowia i życia pacjentów, a dłużnik boryka się z poważnymi problemami finansowymi, które dotykają niemal całą ochronę zdrowia i może to stanowić podstawę do ważenia wysokości ustalonej opłaty egzekucyjnej oraz zostać uznane za wypadek szczególnie uzasadniony, pozwalający tę opłatę zmniejszyć.
• Sąd rejonowy obniżył wysokość opłaty egzekucyjnej, ustalając ją na poziomie 5% wartości roszczenia egzekwowanego. Jednocześnie uznał twierdzenia szpitala, że opłata stosunkowa powinna być jeszcze niższa i wynieść jedynie 374,10 zł za nieuzasadnione. Byłaby to kwota jedynie symboliczna. Dłużnik nie uiścił dobrowolnie należności przysługującej wierzycielowi, zmuszając go w ten sposób do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i przymuszenia dłużnika do zapłaty należności.
Sprawa nie zakończyła się na poziomie sądu rejonowego. Niezadowolony komornik podniósł przed sądem okręgowym, że nie jest „szczególnie uzasadnionym przypadkiem” to, że pobranie opłaty w pełnej wysokości doprowadzi do pogorszenia jakości i zakresu świadczonych usług medycznych przez szpital. Komornik zarzucił także sądowi, że nie wyjaśnił, dlaczego opłata ma być pobrana właśnie w wysokości 5%.
Tomasz Król, prawnik

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej