Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ochrona tajemnicy zawodowej jest za słaba

serwiszoz.pl | 2015-12-03

 
Tajemnica lekarska obejmuje najczęściej wrażliwe dane, związane ze ściśle prywatną sferą życia pacjenta – zwłaszcza ze stanem jego zdrowia oraz odbywanym procesem leczenia. 
Podstawowe przepisy regulujące ten problem zostały ulokowane w art. 40 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty i w art. 13 i 14 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Oba przepisy przewidują określone sytuacje, w których tajemnica lekarza nie obowiązuje. Następuje to m.in. wtedy, gdy:
• zwolnienie z tajemnicy jest przewidziane inną ustawą,
• badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji (wówczas tajemnica nie obowiązuje w stosunku do tych organów i instytucji),
• zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zawarło wątpliwości w apelu wystosowanym na podstawie i w wykonaniu stosownej uchwały XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (Apel nr 6/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 18 września 2015 r. do ministra zdrowia w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy lekarskiej).
Środowisko lekarskie postuluje, aby przepisy wskazywały, że „w zakres tajemnicy lekarskiej wchodzą wszystkie informacje pozyskane w trakcie procesu opieki zdrowotnej”. 
Podstawowymi zarzutami pod adresem aktualnych rozwiązań prawnych jest przede wszystkim niedookreślenie zakresu informacji objętych tajemnicą lekarską, odesłanie do innych, bliżej nieokreślonych ustaw mogących zobowiązywać lekarza do ujawnienia informacji chronionych tajemnicą oraz związane z tym problemy natury interpretacyjnej.
Ponadto w apelu krytykowany jest brak precyzyjnych przepisów, które w sposób wyraźny wskazywałyby upoważnienie danego organu państwowego do pozyskania danych objętych tajemnicą lekarską oraz niejasne odesłanie do innych ustaw, które mogłyby wyłączać określone informacje spod tajemnicy.
Za rozwiązanie modelowe uchodzi art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym w postępowaniu karnym lekarz może zostać przesłuchany na okoliczności objęte tajemnicą lekarską tylko i wyłącznie decyzją sądu oraz tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Przepis ten zwolnienie lekarza z tajemnicy poddaje decyzji niezawisłego i niezależnego sądu.

Agnieszka Pietrzak
, adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia. Od 2009 roku prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej