Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Standard rachunku kosztów ujednolici dane na ten temat

serwiszoz.pl | 2015-10-25


Taryfa świadczeń będzie zestawieniem wartości względnych świadczeń zdrowotnych (produktów kontraktowych) – czyli zestawieniem wartości świadczeń (produktów) wyrażonych najczęściej za pomocą punktów, a nie zestawieniem wartości absolutnych, czyli cen świadczeń wyrażonych w złotych.

W ten sposób taryfa będzie przede wszystkim informowała o stosunku zmiany wartości absolutnej danego świadczenia (produktu) do poziomu wartości absolutnej świadczenia (produktu) określonego jako bazowe, referencyjne i pozwoli na przedstawienie relacji między poszczególnymi świadczeniami (produktami)”.
Do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy, tj. do 1 stycznia 2015 r., to NFZ samodzielnie wyceniał świadczenia zdrowotne, kontraktował je, a następnie kontrolował, jak są realizowane. Obecnie świadczenia są wyceniane przez Agencję.
Do zadań Agencji w zakresie taryfikacji, poza ustalaniem taryf świadczeń, należy również przedstawianie propozycji dotyczących standardu rachunku kosztów świadczeń zdrowotnych. Dane niezbędne do odpowiedniej wyceny świadczeń Agencja będzie mogła otrzymywać od szerokiego kręgu podmiotów, w tym zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz od świadczeniodawców.
W przypadku świadczeniodawców przewidziana została również możliwość umownego, w tym odpłatnego, nabycia przez Agencję danych, pod warunkiem zapewnienia przez świadczeniodawcę odpowiedniej jakości tych danych, a zwłaszcza stosowanie standardu rachunku kosztów zalecanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Umowy te będą podlegały regulacjom prawa cywilnego. Ich właściwa realizacja egzekwowana będzie na podstawie instrumentów tam określonych, m.in. przez możliwość zastrzeżenia kar umownych.
Standard rachunku kosztów został określony w formie rozporządzenia ministra zdrowia z 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Aneta Naworska
radca prawny, Kancelaria Naworska Marszałek Jarzembska sp. k. w Toruniu

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej