Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konsekwencje wykazania nieudzielonych świadczeń w ZIP

serwiszoz.pl | 2015-10-30


W sytuacji, w której pacjent zawiadomi o nieprawidłowościach dotyczących udzielonych lub rzekomo udzielonych pacjentowi świadczeń dostrzeżonych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może przeprowadzić u świadczeniodawcy kontrolę w celu weryfikacji tych twierdzeń.

Taka kontrola musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 64 ustawy 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa nie przewiduje żadnego innego sposobu kontroli, zwłaszcza możliwości zastąpienia jej tzw. wizytacją. Jeśli jednak kontrolujący okażą stosowne upoważnienie do kontroli w trybie art. 64, świadczeniodawca ma obowiązek jej umożliwienia.
Zanim dyrektor OW NFZ rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ma obowiązek wezwać świadczeniodawcę do usunięcia uchybień w terminie co najmniej 14 dni lub dłuższym, jeżeli tak zostanie ustalone.
Zakres kontroli musi wynikać z upoważnienia do kontroli i może dotyczyć:
1) organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności;
2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
3) zasadności wyboru leków i wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych stosowanych w leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych;
4) przestrzegania zasad wystawiania recept;
5) dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W przypadku kontroli wywołanej zawiadomieniem pacjenta o nieprawidłowościach w ZIP zakres kontroli może odnosić się praktycznie do zdarzeń z punktów 2–5. Wykazanie, że nieprawidłowości nie zaistniały, jest możliwe, jeśli w placówce świadczeniodawcy jest prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna.

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej