Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Naruszenie praw pacjenta źródłem roszczeń finansowych wobec lekarzy i podmiotów leczniczych

Aktualności Medyczne | 2015-05-21

Zgodnie z raportem Rzecznika Praw Pacjenta pomiędzy rokiem 2011 a 2013 doszło do prawie dwukrotnego wzrostu liczby składanych przez pacjentów skarg z tytułu naruszenia praw pacjenta. W odpowiedzi na te dane INTER wprowadza z dniem 1 maja 2015 roku do sprzedaży nową klauzulę do ubezpieczenia dobrowolnego OC lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Klauzula ta zapewnia ochronę przed roszczeniami związanymi z naruszeniem praw pacjenta.

Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.*

Ustawa stanowi, że w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Roszczenia wynikające z naruszenia praw pacjenta co do zasady (o ile nie łączą się z wyrządzeniem pacjentowi szkody polegającej na doprowadzeniu do śmierci lub wywołaniu rozstroju zdrowia) nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że to lekarz lub podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania wynikającego z naruszenia praw pacjenta.

Przykładowe szkody:

  1. Wyrokiem sąd nakazał zapłacić lekarzowi dentyście 10.000 zł zadośćuczynienia pacjentce za to, że przed zabiegiem nie udzielił jej wyczerpującej informacji o możliwych powikłaniach, także w postaci złamania żuchwy.
  1. Pacjentka zgłosiła roszczenie z tytułu naruszenia prawa do prywatności 15.000 zł (Podczas badania, poza lekarzem w gabinecie znajdowały się inne osoby (w tym mężczyzna w cywilnym ubraniu, z którym lekarz prowadził rozmowę dotyczącą zabezpieczenia aparatury).

Należy spodziewać się systematycznego wzrostu liczby roszczeń.

Dlaczego przewidujemy, że naruszenie praw pacjenta będzie coraz częściej podstawą roszczeń?

  • Rosnąca świadomość prawna pacjentów w zakresie przysługujących im praw (łatwy dostęp do informacji, kampanie medialne podmiotów zajmujących się tą problematyką - m.in. Rzecznika Praw Pacjenta).
  • Mniejsze znaczenie dokumentacji medycznej niż w przypadków szkód „typowo medycznych” (tzn. łączących się z wyrządzeniem pacjentowi szkody polegającej na doprowadzeniu do śmierci lub wywołaniu rozstroju zdrowia).
  • Marginalne wykorzystanie opinii biegłych (skutkiem czego czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu będzie znacznie krótszy, niż w procesie „typowo medycznym”).

Wyzwania dla personelu i placówek:

  • Systematyczne podnoszenie jakości pracy.
  • Nacisk na dobrą komunikację z pacjentem.
  • Traktowanie pacjenta jako podmiotu, a nie przedmiotu świadczeń.
  • Stała aktualizacja nie tylko wiedzy medycznej, ale i prawnej - korzystanie z doświadczonych i wyspecjalizowanych doradców ubezpieczeniowych.
  • Analiza oferty rynku ubezpieczeń i wybór polisy, która najlepiej chroni przed skutkami roszczeń, także tych wynikających z naruszenia praw pacjenta.

– Nasi Klienci, lekarze i zarządzający podmiotami leczniczymi od dłuższego czasu sygnalizują nam, że pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw.- tłumaczy Andrzej Twardowski, z Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC TU INTER Polska SA.  – Naturalne wydało nam się zapewnienie im ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie. Postanowiliśmy jako pierwsi wprowadzić ofertę ubezpieczeniową poszerzoną o ustawową odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na naruszeniu następujących praw:

1) prawo do informacji o stanie zdrowia,

2) prawo do zachowania tajemnicy,

3) prawo do poszanowania godności i intymności,

4) prawo do zgłaszania sprzeciwu odnośnie opinii lub orzeczenia lekarza,

5) prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

6) prawo do opieki duszpasterskiej

 

* (Art. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)