Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Sekretarka może prowadzić dokumentację medyczną

serwiszoz.pl | 2015-03-06

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, a placówka medyczna jest zobowiązana zapewnić mu ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej w sposób określony w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej u.p.p.) oraz w odrębnych przepisach.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych, tj. ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej u.o.d.o.) istnieje zakaz przetwarzania tzw. danych osobowych wrażliwych, do których zalicza się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, dane dotyczące skazań,orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jak również dane o stanie zdrowia,kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym (art. 27 u.o.d.o.).

Przetwarzanie wskazanych danych jest dopuszczalne tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w przepisach.

Dane o stanie zdrowia mogą być przetwarzane tylko w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych (art. 27 ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.).

Tym samym ustawodawca wyraźnie określił sytuację, w których wskazane dane mogą być przetwarzane, oraz krąg podmiotów, które są uprawnione do ich przetwarzania.

Należy jednak mieć na uwadze, że wmyśl art. 37 u.o.d.o. do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Konfrontując ten przepis z regulacjami zawartymi w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,można stwierdzić, że w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, tj.znajdujących się w dokumentacji medycznej, administratorem danych będzie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Ze względu na to nasuwa się jeden wniosek – sekretarka medyczna może prowadzić dokumentację medyczną tylko,jeżeli została do tego upoważniona przez administratora danych, tj. podmiot zajmujący się świadczeniem usług medycznych. W innym przypadku nie ma takiej możliwości. 


Więcej dowiesz się z magazynu "Zarządzanie Placówką Medyczną".

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej