Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Mapy potrzeb zdrowotnych pomogą w szacowaniu inwestycji

serwiszoz.pl | 2015-02-27

Ze względu na konieczność podjęcia działań zmniejszających nierówności w opiece zdrowotnej, nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza w życie  od 1 stycznia 2015 r. Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych, a od 30 czerwca 2016 r. regionalne mapy potrzeb zdrowotnych.

Za opracowanie regionalnych map odpowiedzialni będą wojewodowie, którzy będą je sporządzać przy udziale wojewódzkich rad do spraw potrzeb zdrowotnych, na podstawie projektów przekazanych im przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego– Państwowy Zakład Higieny. Regionalne mapy będą sporządzane raz na 5 lat, jednak zadaniem wojewodów oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny będzie ich coroczna aktualizacja, pozwalająca na bieżące monitorowanie efektów podjętych działań i weryfikację ich zgodności z prognozami i założeniami.

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz regionalne mapy potrzeb zdrowotnych będą uwzględniane przy tworzeniu planu zakupów na następny rok przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z założeniem ustawodawcy ideą nowych przepisów jest prognozowanie poziomu przyszłych potrzeb (mapy) oraz wskazanie, które z nich w pierwszej kolejności (priorytety) powinny być realizowane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma to pozwolić na zabezpieczenie w jak największym stopniu potrzeb medycznych nadanym terenie.

Tworzenie regionalnych map ma zapewnić na danym terenie racjonalne finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz inwestycje w sektorze ochrony zdrowia. Ponadto ma doprowadzić do zmniejszenia możliwości podejmowania arbitralnych decyzji w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, a także zwiększyć przejrzystość systemu inwestowania oraz procesu zawierania umów ze świadczeniodawcami.

Kolejnym nowym instrumentem będzie opinia o celowości podejmowania nowych inwestycji oraz tworzenia na danym obszarze nowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Pomoże ona w uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb medycznych na danym obszarze.

Opinię,w formie decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu,wydawać będzie wojewoda. Przy wydawaniu opinii uwzględniana będzie także regionalna mapa potrzeb zdrowotnych, a w okresie pierwszych 6 lat po wejściu wżycie projektu ustawy – w odniesieniu do AOS – tylko opinia dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ustawa wprowadza wydawanie opinii w odniesieniu do świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ze względu na fakt, że wydatki na wskazane zakresy stanowią największy udział w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia (57,42% planu na 2013 rok), a także ze względu na to, że udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tych zakresach wymaga dysponowania znacznymi zasobami materialnymi i ludzkimi, których spełnienie często wiąże się z koniecznością podjęcia kosztownych wydatków. Kwoty 2 i 3 mln zł zostały przyjęte przez ustawodawcę w odniesieniu do ceny sprzętu medycznego wykorzystywanego w procesie diagnostyki i leczenia w ramach tych zakresów (tj. m.in. tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego).


Więcej dowiesz się z magazynu "Zarządzanie Placówką Medyczną".

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej