Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SPZOZ zarobią mniej na odsetkach od lokat

serwiszoz.pl | 2015-02-24

Ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zacznie obowiązywać od nowego roku. Rozszerzy obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów na m.in.samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych ma obniżyć poziom długu publicznego i minimalizować koszty jego obsługi. Zmniejszenie potrzeb pożyczkowych ma nastąpić przez wykorzystanie aktywów finansowych jednostek sektora finansów publicznych w zarządzaniu płynnością budżetu państwa. Podobnie narzędzia co minister finansów mogą uzyskać samorządy (jeśli podejmą odpowiednią uchwałę).

Znowelizowany art. 48 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że od 1 stycznia 2015 r. SPZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna lokują wolne środki - z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu - w formie depozytu u ministra finansów.

Nowy obowiązek obejmuje wolne środki jednostki sektora finansów publicznych znajdujące się w jej dyspozycji, które nie są wydawane w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz na funkcjonowanie danej jednostki (art. 48 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Minister finansów może, w drodze umowy, zlecić za wynagrodzeniem Bankowi Gospodarstwa Krajowego wykonywanie wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przyjmowaniem wolnych środków w depozyt lub zarządzanie oraz ich zwrotem. Bank ten - na podstawie art. 196 ust. 5 ustawy o finansach publicznych – prowadzić obsługę bankową rachunków SPZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest minister,centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna.

Nowelizacja określa harmonogram przeniesienia wolnych środków sektora publicznego do Banku Gospodarstwa Krajowego.

SPZOZ,dla których podmiotem tworzącym jest minister,centralny organ administracji rządowej,wojewoda lub uczelnia medyczna są zobowiązane w terminie do 28 lutego 2015 r. zawrzeć umowę rachunku bankowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (w przypadku gdy nie mają rachunku w tym banku) oraz przekazać ministrowi właściwemu do spraw budżetu w depozyt wolne środki.

Do czasu zawarcia tej umowy minister właściwy do spraw budżetu nie przyjmuje wolnych środków w depozyt na okres jednego dnia lub krótszy.

Dodatkowo SPZOZ są zobowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw budżetu w depozyt wolne środki znajdujące się na rachunkach lokat terminowych otwartych przed 1 stycznia 2015 r. w dniu zakończenia lokaty, nie później jednak niż w terminie do 28 lutego 2015 r. Zasady te określa art. 6 ustawy 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Artykuł 7 ustawy mówi również, że SPZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest minister,centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna do 31 grudnia 2014 r. mogą lokować środki w skarbowych papierach wartościowych,obligacjach emitowanych przez samorządy, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nie dłuższy niż do 31 stycznia 2015 r.


Więcej dowiesz się z magazynu "Zarządzanie Placówką Medyczną". 

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej