Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kto odpowie za błędy w dokumentacji medycznej

serwiszoz.pl | 2014-12-29

Niewłaściwe sporządzenie wpisów w dokumentacji medycznej odbiera jej wartość dowodową w sądzie. Gdy wpisy są nieczytelne, tworzą niespójną całość, a przy zestawieniu z innymi dowodami wskazują na błędy, już tylko krok do wszczęcia postępowania karnego.

Informatyzacja oraz wzrost świadomości pacjentów co do ich praw skutkuje zwiększeniem liczby sporów związanych z zarzucaniem placówkom medycznym działanie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, błędy w diagnostyce itp. W obliczu powstałych sporów okazuje się również, że dokumentacja medyczna nie była prowadzona zgodnie z wymogami prawa. Celem analizy jest wskazanie skutków dla prowadzonej działalności w sytuacji powstania takich wątpliwości w zakresie zgodności dokumentacji medycznej ze stanem faktycznym.

Konieczność prowadzenia w podmiocie leczniczym dokumentacji medycznej wynika z kluczowego dla pacjenta prawa do dostępu do tej dokumentacji. Za samo prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej odpowiedzialny jest podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (art. 23 i art. 24 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), a zatem to on odpowiada za wszelkie chybienia powstałe w tej dokumentacji.

Nie można jednak zapominać, że placówka jest miejscem, gdzie dokumentacja się znajduje, a faktycznie odpowiedzialnym za jej prowadzenie jest personel medyczny.

Często dokumentacja medyczna postrzegana jest przez środowisko medyczne, jako zbędny balast pochłaniający czas i energię, które powinny być przeznaczane na czynności stanowiące pierwotnie istotę zawodu, jak kontakt z pacjentem, diagnostykę i leczenie. Częściowo można zgodzić się z tymi zarzutami, jednak nie w zakresie dokumentacji stanowiącej historię choroby i leczenia pacjenta. To właśnie te dokumenty stanowią podstawowe źródło informacji o tym, co się działo.

Rzetelnie prowadzona dokumentacja, w przypadku prowadzenia jakiegokolwiek postępowania (dyscyplinarnego, cywilnego czy karnego) stanowi dzisiaj źródło informacji o określonych faktach i jest traktowana na równi z innymi dowodami rzeczowymi. Jest też podstawowym dokumentem w rękach biegłych.


Więcej dowiesz się z magazynu "Zarządzanie placówką medyczną".

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej