Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pakiet kolejkowy od 1 stycznia 2015 r.

serwiszoz.pl | 2014-11-27

Poprawa procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym to ważne wyzwania dla systemu ochrony zdrowia przewidziane w tzw. pakietach onkologicznym i kolejkowym. Czy skutecznie przyczynią się do skrócenia kolejek?

Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawy o świadczeniach), jednej z ustaw tzw. pakietu kolejkowego, nakłada na świadczeniodawców obowiązek prowadzenia elektronicznych list pacjentów oczekujących na świadczenie. Dodatkowo wprowadza wymóg przekazywania szczegółowych danych o osobach oczekujących na każde świadczenie (imię i nazwisko, numer PESEL), a nie jak dotychczas tylko na niektóre. Ponadto w przypadku świadczeń, do których dostępność mierzona czasem oczekiwania jest szczególnie utrudniona, dopuszcza możliwość wskazania przez ministra zdrowia list, które będą prowadzone w specjalnej aplikacji udostępnianej przez NFZ. Dzięki temu płatnik uzyska w praktyce dostęp do wszystkich danych gromadzonych na liście oczekujących.

Ustawa przewiduje rozszerzenie obecnie obowiązującego zakazu dotyczącego wpisywania się przez pacjentów na więcej niż jedną listę oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowania, a także na świadczenia udzielane bez skierowania. Wprowadza także obowiązek dostarczenia oryginału skierowania pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Pacjent, który zrezygnuje ze świadczenia u danego świadczeniodawcy zostanie wykreślony z listy i otrzyma oryginał skierowania. Rygor skreślenia z listy dotyczy również pacjentów którzy z własnej winy nie zgłoszą się do lekarza w ustalonym terminie.

Nowością będzie możliwość wpisania się na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy, w przypadku gdy dotychczasowemu świadczeniodawcy wygasła lub gdy rozwiązana z nim została umowa. Ustalenie kolejności przyjęć, będzie się wówczas odbywało z uwzględnieniem daty zgłoszenia się pacjenta u poprzedniego świadczeniodawcy.


Więcej dowiesz się z naszego magazynu "Zarządzanie placówką medyczną". 

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej