Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Rozbudowa szpitala w formule PPP w Łańcucie

Collect Consulting S.A. | 2014-09-26

Do końca 2016 roku placówki medyczne muszą spełnić wymagania i standardy określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Starostwo Powiatowe w Łańcucie nie mając wystarczających środków finansowych na dostosowanie swojego szpitala do powyższych wymagań podjęło decyzję o rozpoczęciu procedury wyboru partnera prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

 

Początkowa faza projektu

Na początku 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. zo.o., spółki ze 100% udziałem Powiatu Łańcuckiego, podjęło uchwałę w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Św. MichałaArchanioła w Łańcucie” w ramach PPP. Następnie Rada Powiatu Łańcuckiego zaaprobowała ten krok podejmując uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego realizacji wyżej wymienionego. Powyższe uchwały stały się podstawą rozpoczęcia prac nad wyborem Partnera Prywatnego. W pierwszej fazie całego procesu wyboru Centrum Medyczne (Podmiot Publiczny) realizowało postępowanie samodzielnie. Równolegle, Zarząd Centrum Medycznego, złożył pomysł na projekt PPP w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i uzyskał wsparcie finansowe na usługi doradcze.

Eksperci Collect Consulting weszli do projektu już w trakcie trwającego dialogu z wykonawcami. Projekt w fazie dialogu był na bardzo wstępnym etapie.

Centrum Medyczne prowadziło postępowanie PPP na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, w trybie Dialogu Konkurencyjnego. W tym trybie Zamawiający – Podmiot Publiczny przeprowadza z Wykonawcami – Partnerami Prywatnymi dialog, a po jego zakończeniu sporządza Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z zaproszeniem Wykonawców do złożenia oferty. Zgodnie z Ogłoszeniem przedmiotem zamówienia miało być zaprojektowanie, budowa, wyposażenie, sfinansowanie oraz późniejsze utrzymanie techniczne budynków przez okres 20 lat.

Podmiot Publiczny w Łańcucie dopuszczał, w wyniku dialogu, możliwość rozszerzenia i zmniejszenia zakresu robót budowlanych, których szacunkowa wartość w ramach przedsięwzięcia oceniana była na ok. 50 mln PLN brutto.

W okresie realizacji przedsięwzięcia Partner Prywatny miał ponosić wyłączne ryzyko i odpowiedzialność związaną z Utrzymaniem i Zarządzaniem wskazanej w umowie o partnerstwie infrastruktury w celu zapewnienia jej pełnej dostępności na warunkach określonych w umowie o partnerstwie. Partner Prywatny miał zawierać wszelkie umowy związane ze świadczeniem usług Utrzymania i Zarządzania. W trakcie dialogu Strony ustaliły kto będzie zawierał umowy o dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków i odpadów i kto będzie ponosił ich koszty.

Finansowanie projektu

W zakresie finansowania przedsięwzięcia Podmiot Publiczny deklarował wniesie wkładu własnego w postaci gruntu, na którym miała być zrealizowana inwestycja orazteren po byłej jednostce wojskowej, jako zabezpieczenie lub forma rozliczenia z Partnerem Prywatnym. W ramach prowadzonego dialogu ustalono, iż wynagrodzenie płatne na rzecz Partnera Prywatnego, z tytułu realizacji Przedsięwzięcia będzie miało charakter tzw.„opłaty za dostępność”, której wysokość będzie uzależniona od zachowania przez Partnera Prywatnego określonych przez Podmiot Publiczny standardów dostępności przez okres wskazany w umowie o partnerstwie. Wynagrodzenie wypłacane będzie w każdym roku trwania umowy, począwszy od rozpoczęcia Etapu Eksploatacji. Wysokość wynagrodzenia Partnera Prywatnego zostanie ustalona w ofercie wybranego Partnera Prywatnego. Zakładano, że płatności dokonywane na rzecz Partnera Prywatnego pokrywać będą wszystkie nakłady inwestycyjne, koszty finansowe, koszty eksploatacji oraz zyski z inwestycji Partnera Prywatnego. Jednocześnie Podmiot Publiczny nie przewiduje udzielenia w jakiejkolwiek formie poręczenia, gwarancji ani żadnej innej formy zabezpieczenia jakiegokolwiek długu zaciągniętego w związku z Przedsięwzięciem na majątku należącym do Podmiotu Publicznego, za wyjątkiem zabezpieczenia na gruncie po byłej jednostce wojskowej.

Każda z zaproszonych do dialogu konkurencyjnego firm przedstawiała w trakcie tur dialogowych odmienne koncepcje techniczne, prawne i finansowe realizacji przedsięwzięcia. Przedstawione modele prawno-finansowe były zupełnie różne, co znacząco utrudniało dalsze prace nad projektem, gdyż uszczegóławianie SIWZ na etapie dialogu nie mogło wpłynąć na ograniczenia któregokolwiek z zaproponowanych rozwiązań przez Partnerów. Ponadto jeden z Wykonawców przedstawił opis schematu struktury transakcji w zakresie finansowania przedsięwzięcia, który zawiera założenia w zakresie wsparcia finansowego ze strony Starostwa Powiatowego, jak również bezpośredniego finansowania udzielonego przez bank z ryzykiem spółki Centrum Medyczne.

Analiza przedrealizacyjna wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest wykonalne w przyjętym wariancie pod względem prawnym, technicznym i ekonomicznym.

Zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia

Już popierwszej turze negocjacyjnej, Partnerzy Prywatni wnioskowali o zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia ograniczając je do realizacji Pawilonu diagnostyczno-zabiegowego. Budowa tego budynku pozwoliłaby spełnić wymagania i standardy określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawieszczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i uzyskać finansowanie w bankach.Wartość planowanych robót budowalnych związanych z budową Pawilonu diagnostyczno-zabiegowego była szacowana na kwotę ok 30 ml zł. Zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia było podyktowane wskazaniami sektora bankowego, który nie chciał angażować większej ilości środków finansowych w realizację tego przedsięwzięcia. Zmniejszenie zakresu pozwoliło każdemu z Partnerów znaleźć zainteresowaną instytucję finansową chętną do wyłożenia kapitału. Dzięki takiemu podejściu, już na etapie dialogu, instytucje finansowe zaangażowały się w projekt i czynnie uczestniczyły w turach dialogowych poświęconych finansowaniu.

Największym problemem było zabezpieczenie planowanego finansowania. Cesja części wierzytelności wynikających z umowy opartnerstwie, gdzie płatnikiem było Centrum Medyczne nie było wystarczającym zabezpieczeniem. W ocenie banków zdolność finansowa Centrum Medycznego (pomimo bardzo dobrych wyników finansowych) nie pozwalała na udzielenie finansowania. Wszystkie oczy sektora bankowego były zwrócone na Starostwo Powiatowe w Łańcucie, aby zwiększyć planowane zaangażowanie finansowe. Rada Powiatu, ostateczną decyzję odnośnie zwiększenia zaangażowania finansowego w projekt, pozostawiła do czasu złożenia oferty przez Partnerów.

 

Radosław Polowy

Prezes Zarządu Collect Consulting S.A.

Brak tagów