Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kontrola realizacji umów NFZ zgodnie z nowym zarządzeniem Prezesa NFZ!

http://szkolenia.wip.pl/eletter/el999/sv/kontrola_realizacji_umow/ | 2014-09-12
Szanowni Państwo,
17 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie:

KONTROLA REALIZACJI UMÓW NFZ
ZGODNIE Z NOWYM ZARZĄDZENIEM PREZESA NFZ.
PRZEDMIOT, ZASADY, POSTĘPOWANIE, SPOSOBY ZASKARŻANIA.
JAK DALEKO WSTECZ MOŻE SIĘGAĆ KONTROLA? JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS KONTROLI?

W pierwszym kwartale 2014 roku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 607 kontroli, w tym 266 kontroli planowych i 341 kontroli pozaplanowych. Łącznie skutki finansowe kontroli wyniosły 37 010 680,19 zł.

Jak informuje NFZ, rodzaje nieprawidłowości są te same od lat i najczęściej dotyczą niewłaściwej klasyfikacji hospitalizacji do grup JGP, rozliczania w tzw. ruchu międzyoddziałowym, wykazywania jako hospitalizacji świadczeń, które mogły być wykonane w warunkach ambulatoryjnych, braku w dokumentacji medycznej potwierdzenia udzielonych świadczeń czy porad, braku skierowania do objęcia opieką, braku medycznego uzasadnienia do rozliczenia wykazanej procedury czy nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej. Zdarzają się też braki w wymaganym sprzęcie i kwalifikacjach personelu. 

Jeśli NFZ podczas przeprowadzanej kontroli stwierdzi nieprawidłowości, np. w realizacji umowy czy organizacji i sposobie udzielania świadczeń zdrowotnych przez dany podmiot leczniczy, może nałożyć na niego karę finansową. Jest to kara umowna, której wysokość waha się w zależności od stwierdzonych naruszeń. Maksymalnie w jednym postępowaniu kontrolnym fundusz może nałożyć karę do 3% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy. Kary mogą być wysokie – zwłaszcza jeśli dany podmiot leczniczy zawarł z NFZ umowę przewidującą wysoką kwotę zobowiązania. 

Za błędy popełniane w realizacji umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, np. nieprawidłowe harmonogramy pracy, brak obecności lekarzy w podmiocie leczniczym w godzinach przyjęć, grożą surowe kary, wynoszące nawet do 3% wartości kontraktu. 

Zawczasu przygotuj placówkę do ewentualnej kontroli i zadbaj o to, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami, w tym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzeniami prezesa NFZ. 

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, specjalistów z działów rozliczeń umów z NFZ i statystyki medycznej, specjalistów z działu ekonomiczno-księgowego, specjalistów ds. rozliczania świadczeń medycznych.
 


Program szkolenia zawiera wyłącznie aktualne i kluczowe tematy dotyczące kontroli NFZ:

 1. Źródła prawa dotyczące zawierania umów, przeprowadzania kontroli
 2. Kontrolerzy i dopuszczalne czynności kontrolne
 3. Prawa i obowiązki podmiotu Kontrolowanego
 4. Przebieg kontroli
 5. Sprzeciw w trakcie kontroli
 6. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a kontrola podmiotu leczniczego
 7. Protokół kontroli. Charakter prawny. 
 8. Wystąpienie pokontrolne.
 9. Zalecenia pokontrolne. Charakter prawny.
 10. Procedura odwoławcza.
 11. Sądowe dochodzenie roszczeń związanych z ustaleniami kontroli. 
 12. Zapowiadane zmiany w obowiązujących przepisach.
 13. Case study na podstawie wybranego orzecznictwa.


Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie osób uczestniczących w kontrolach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do uczestniczenia w kontroli. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jaki zakres czynności przeprowadzanych w trakcie kontroli jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prelegenci przedstawią także praktyczne sposoby wnoszenia środków odwoławczych w trakcie i po zakończeniu postępowania kontrolnego. Podczas szkolenia zostaną omówione najistotniejsze wyroki sądów powszechnych i administracyjnych.

Eksperci zaprezentują również przykłady podobnych przypadków dochodzenia roszczeń do NFZ, które zakończyły się sukcesem. Udział w szkoleniu zapewnia możliwość bezpośredniej rozmowy uznanymi ekspertami


Agnieszka Pietrzak, adwokat Kancelaria Adwokacka Agnieszka Pietrzak.
Absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Dominika Kołodziejska – Koza, adwokat - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku.  Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Przy zgłoszeniu udziału do 10 października oszczędzisz 100 zł i otrzymasz w prezencie książkę „Kontraktowanie świadczeń przez NFZ" - publikację o wartości 99 zł.
Cena promocyjna do 10.10 – 450 zł netto  
Cena regularna od 11.10 – 550 zł netto


Informacje i zapisy: 
Edyta Szeląg
organizator szkolenia
tel. 785 884 012
e-mail: ESzelag@wip.pl
Brak tagów