Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

System ERP jest dzisiaj w Szpitalu niezbędny!

MedicalOnline.pl | 2013-08-27
System ERP jest dzisiaj w Szpitalu niezbędny!

Doświadczenie firmy SIMPLE S.A. w procesie informatyzacji w sektorze służby zdrowia, umożliwiło spółce osiągniecie pozycji lidera w branży IT i dało odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów – obecnie z oprogramowania SIMPLE.ERP korzysta ponad 240 placówek medycznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. 

Wśród Klientów SIMPLE znajdują się największe i najbardziej cenione placówki medyczne w kraju:

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
„(...) Moim zdaniem wdrożenie systemu ERP w szpitalu jest dzisiaj niezbędne, aby efektywnie zarządzać placówką. Szpitala, z biznesowego punktu widzenia, nie można już traktować wyłącznie jako instytucji medycznej, która dostarcza pewne usługi. Trzeba go traktować przede wszystkim jako przedsiębiorstwo. I takie podejście jest coraz częstsze. Wojskowy Instytut Medyczny jest dużą placówką, musieliśmy więc zapewnić sobie dobrą logistykę bo tu „kryją się” koszty.(...) 
(...) mówiąc o budżetowaniu, trzeba pamiętać, że istotnym elementem jest sposób planowania. Przykładowo: zwykle plan tworzy się, oceniając wyłącznie stan przychodów i wydatków w minionym roku. My preferujemy system zadaniowy połączony z systemem klasycznym, czyli planujemy zadania bieżące na podstawie dotychczasowej wiedzy ale już np. wybudowanie nowego budynku, wykonanie remontu wymaga innego podejścia, wtedy wszystkie działy są zaangażowane w analizę opłacalności takiej inwestycji. Tu również istotnym elementem jest system ERP.(...)”

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie
„(…) Zdecydowaliśmy się na wdrożenie SIMPLE.ERP ze względu na jego elastyczność oraz bogatą funkcjonalność, a ponadto system przyczynił się do zwiększenia efektywności naszego Szpitala. Korzystanie z rozwiązania SIMPLE S.A. daje bieżący dostęp do aktualnych danych finansowych Szpitala, zapewniając całkowitą kontrolę kosztów i innych parametrów działalności placówki.(…)„

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Konin
„(…) System zapewnia, bardzo istotną dla naszej placówki, kontrolę kosztów. Większość kosztów stałych, np. wynagrodzeń i amortyzacji, dekretowana jest automatycznie na ośrodki kosztów. Dane zawarte w systemie są wykorzystywane do generowania sprawozdań z przychodów, kosztów oraz struktury należności i zobowiązań w podziale na rodzaje wpływów i wydatków. Program usprawnia ponadto procesy i kontrolę czynności wykonywanych przez pracowników Pogotowia.(…)”

Centrum Onkologii 
Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie
„(…) Rozwiązanie oparte na SIMPLE S.A. zapewnia obsługę niemal wszystkich procesów administracyjnych prowadzonych w Centrum Onkologii. Wdrożenie rozwiązania pozwala na bieżącą kontrolę kosztów, wspomaga procesy biznesowe oraz dostarcza kadrze zarządzającej wielowymiarową informację ułatwiającą podejmowanie strategicznych dla Centrum decyzji. Dzięki zastosowaniu SIMPLE.BI możliwe jest przekształcenia danych pochodzących z systemu administracyjnego i systemu medycznego w informację, przygotowania raportów i analiz dedykowanych dla jednostek służby zdrowia. Internetowy system eSIMPLE.HRM usprawnia planowanie i rozliczanie czasu pracy, obsadę stanowisk i dyżurów, z zachowaniem wszelkich regulacji przepisów prawa pracy oraz z uwzględnieniem układów zbiorowych.(…)”

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
„(…) System jest bardzo elastyczny, co ułatwiło dokonanie wielu zmian w jego funkcjonalności pod konkretne potrzeby naszego Centrum. Dzięki nowym rozwiązaniom SIMPLE znacznie wzrósł poziom obsługi wewnętrznych procesów biznesowych. Warte podkreślenia jest również to, że oprogramowanie SIMPLE S.A. rozwija się wraz z potrzebami rynku i jest na bieżąco dostosowane do zmieniających się polskich przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej.(…)”

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich
„(…) Sądzę, że dobrze opracowane założenia, przyczyniły się do późniejszego sukcesu wdrożenia części szarej naszego systemu informatycznego. (…)Wraz z modernizacją oprogramowania zdecydowaliśmy się na wdrożenie w obszarach dotychczas nie objętych wsparciem systemu informatycznego. Wcześniej nie korzystaliśmy z oprogramowania w obszarze kadrowo-płacowym czy w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów kosztowych, elektronicznego rejestru umów. (…) Wdrażając oprogramowanie kadrowo-płacowe, poszerzone o moduł planowania grafików pracy (eHRM), uzyskaliśmy pełną zgodność planów pracy z obowiązującymi nas przepisami. 
(…) Z perspektywy kilku miesięcy eksploatacji nowego systemu nie jestem w stanie przedstawić jednoznacznej kalkulacji zwrotu z inwestycji, jednakże z pewnością zauważalna jest większa synergia prac administracyjnych, łatwiejsze operowanie danymi, pewność odnośnie tożsamości dokumentów elektronicznych i ich papierowej reprezentacji, eliminacja błędów i omyłek. Dzięki zmodernizowanemu systemowi informatycznego bardziej skutecznie identyfikujemy przyczyny powstawania odchyleń od planów. W większym stopniu jesteśmy w stanie wnioskować i przewidywać przyszłość w oparciu o źródła danych z przyszłości. (…)”

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie – BARSKA
„(…) System SIMPLE.ERP przyczynił się do zwiększenia efektywności działania Szpitala poprzez:
  • Całkowitą kontrolę kosztów placówki
  • Kontrolę majątku
  • Obsługę rozbudowanej struktury rozrachunków
  • Usprawnienie obiegu dokumentów finansowych, magazynowych oraz kadrowych
  • Usprawnienie rozliczeń z instytucjami zewnętrznymi, w tym z Urzędami Skarbowymi i ZUS (…)”

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu
„(…) Dyrekcja Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii podpisując umowę z SIMPLE S.A. zdecydowała się na doświadczoną firmę, która oferuje wielokrotnie sprawdzone rozwiązanie, wspomagające pracę branży ochrony zdrowia.”(…)