Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Aurora – Europejska sieć systemu obserwacji i kontroli raka szyjki macicy w nowych krajach członkowskich UE

MedicalOnline.pl | 2013-08-01
Projekt AURORA (Europejska sieć systemu obserwacji i kontroli raka szyjki macicy w nowych krajach członkowskich UE) jest 3-letnim projektem realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach unijnego programu Zdrowie. W projekt zaangażowanych jest także 12 instytucji z innych krajów członkowskich UE: Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna O.N.Da. (Włochy), Dzivibas koks (Łotwa); The Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio-Economico (Włochy), Institutul De Virusologie Stefan S. Nicolau (Rumunia), Bulgarska Asociaciya PoSemeyno Plamirane i Seksualno Zdrave (Bułgaria), Astiki Mikerdoskopiki Etareia Prolepsis (Grecja), Rubsi Research Unit in Behaviour and Social Issues (Cypr); Drustvo Studentski Kulturni Center (Słowenia), Zdravotni Ustav Se Sidlem v Usti Nad Cabem (Czechy), Centrul Profilaxia srl (Rumunia), Dekut Debreceni Kutatasfejlesztesi Kozhasznu Tarsasag (Węgry), Institute of Experimental Pathology Parasitology (Bułgaria), Univerzita Komenskeho v Bratislave (Słowacja). Uniwersytet Łódzki jest partnerem projektu zaangażowanym we wszystkie z głównych zadań.

Rak szyjki macicy (RSM) jest nowotworem, którego występowanie i wskaźniki śmiertelności są znacznie wyższe w ‘nowych’ krajach członkowskich UE niż w krajach dawnej ‘piętnastki’.  Analiza uwarunkowań rozpowszechniania się raka szyjki macicy, programów profilaktycznych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie tego nowotworu oraz czynników utrudniających korzystanie z nich, jest niezbędnym etapem we wdrażaniu efektywnych strategii działania ukierunkowanych na przeciwdziałanie rakowi. Konsorcjum projektu podziela przekonanie, że zorganizowane programy profilaktyki i wczesnego wykrywania RSM mogą istotnie zmniejszyć częstość występowania tego nowotworu w Europie wśród kobiet w wieku rozrodczym. Stąd istotne jest zwiększanie dostępności i promowanie udziału w takich programach wśród jak najszerszego grona kobiet.

Cele projektu

Projekt zakłada wymianę doświadczeń w zakresie wprowadzania programów profilaktycznych oraz wypracowania efektywnych strategii ich promowania i wdrażania w nowych krajach członkowskich UE. Cele te zostały zoperacjonalizowane w postaci kilku kluczowych działań i zadań dla partnerów projektu, które prowadzić mają do uzyskania następujących mierzalnych rezultatów: 

Cel 1 – analiza sytuacji epidemiologicznej dotyczącej RSM w państwach-partnerach projektu w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu. Efektem jest obszerny raport opisujący epidemiologię RSM w państwach-partnerach projektu z uwzględnieniem realizowanych dotąd działań ukierunkowanych na badania profilaktyczne grup kobiet rzadko korzystających z takich badań, oraz stosowanych obecnie strategii promocyjnych. 

Cel 2 – zidentyfikowanie dobrych praktyk dotyczących strategii zwalczania RSM oraz promowania profilaktyki. Punktem wyjścia są strategie i działania podejmowane w zakresie profilaktyki RSM oraz innych chorób nowotworowych w krajach wysokorozwiniętych. Analiza prowadzona przez partnerów projektu ma uwzględnić możliwości zastosowania tych strategii/działań w każdym z uczestniczących w projekcie krajów. Ponadto partnerzy projektu planują dokonać opisu i analizy działań ukierunkowanych na zapobieganie chorobom przewlekłym, prowadzonych już w ich krajach, z perspektywy możliwości ich zastosowania w przypadku raka szyjki macicy.

Cel 3 – przygotowanie programu szkoleniowego na temat raka szyjki macicy adresowanego do pracowników służby zdrowia i wdrożenie go w placówkach medycznych współpracujących z partnerami projektu. 

Cel 4 – przygotowanie programu szkoleniowego na temat raka szyjki macicy adresowanego do działaczy społecznych i rzeczników profilaktyki oraz wdrożenie go w placówkach współpracujących z partnerami projektu.

Cel 5 – zorganizowanie platformy e-learningowej, poświęconej rakowi szyjki macicy, dostępnej dla użytkowników w krajach uczestniczących w projekcie. Zgodnie z założeniami projektu materiały dostępne na platformie mają umożliwić aktualizację informacji medycznych na temat RSM, jak i poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie komunikowania się. W obu przypadkach wspomniane materiały są adresowane do pracowników służby zdrowia, jak i do działaczy społecznych i rzeczników. 


Dotychczasowe rezultaty projektu osiągnięte przez konsorcjum w okresie pierwszych dwóch lat jego realizacji obejmują rezultaty szkoleniowe i naukowe

Rezultaty szkoleniowe projektu to:
1. opracowanie programów szkoleniowych i wdrożenie ich w następujących formach:
a) szkolenie trenerów spośród personelu instytucji współpracujących z partnerami projektu,
b) szkolenie prowadzone przez trenerów adresowane do personelu ich instytucji,
c) szkolenie dla personelu medycznego i działaczy społecznych (otwarta rekrutacja we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską),
2. opracowanie materiałów e-learningowych oraz przygotowanie polskiej wersji językowej wszystkich modułów e-learningowych.

Rezultaty naukowe projektu to: 
1. opracowanie i publikacja obszernego raportu o epidemiologii RSM w krajach partnerskich projektu – Europejska sieć dot. badań i kontroli zachorowań na raka szyjki macicy w nowych Państwach Członkowskich (dostępny pod linkiem: Link)
2. opracowanie i publikacja raportu dotyczącego dobrych praktyk (dostępny pod linkiem: Link)
3. przygotowanie i złożenie do druku przeglądowego artykułu naukowego dotyczącego działań profilaktycznych stosowanych w przypadku RSM
4. przygotowanie platformy e-learningowej do szkolenia w zakresie medycznych aspektów RSM i jego profilaktyki, a także w zakresie rozwijania kompetencji komunikacyjnych personelu medycznego i działaczy społecznych zaangażowanych na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych 

Zapraszamy do skorzystania z materiałów szkoleniowych przygotowanych w wersji e-learningowej i zaktualizowanie swojej wiedzy na temat raka szyjki macicy oraz skutecznych sposobów rozmawiania o nim z pacjentkami. 

Szkolenie e-learningowe przygotowane w projekcie AURORA zostało specjalnie stworzone dla  specjalistów z zakresu medycyny (lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych) oraz rzeczników społecznych (osób pracujących w instytucjach rządowych i organizacjach pozarządowych, które zajmują się tematyką raka szyjki macicy), tak aby te grupy zawodowe otrzymywały wyłącznie wiedzę, która jest dla nich przydatna. Oba szkolenia zostały podzielone na trzy moduły:

Szkolenie dla specjalistów z zakresu medycyny
Szkolenie dla rzeczników społecznych
1. Wprowadzenie naukowe
2. Efektywna komunikacja
3. Organizacja, prowadzenie i ocena kursów
1. Wprowadzenie naukowe
2. Efektywna komunikacja
3. Wsparcie i lobbying

Wprawdzie moduły mają takie same nazwy, ale ich zawartość jest mocno zróżnicowana. Informacje w module dla specjalistów z zakresu medycyny są bowiem bardziej szczegółowe. Podobnie jest z modułem “Efektywna komunikacja”, w którym np. dla lekarzy znajduje się szczegółowy instruktarz, jak szybko i skutecznie zachęcić kobiety do badań przesiewowych. Informacje zostały opracowane w interesujący i wzbudzający zainteresowanie sposób. W materiałach tych więc nie znajdą Państwo samego tekstu, ale wykresy, prezentacje, przykładowe dialogi itp. Do korzystania z modułów e-learningowych potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozzila Firefox itp.).

By wziąć udział w programie szkolenia  e-learningowego  należy:
1. zalogować się na stronie (http://www.aurora-project.eu/pl/web/formularz-kontaktowy-469) i stworzyć indywidualne konto; przy zakładaniu konta należy podać jedynie imię, nazwisko, datę urodzenia i wykonywany zawód. 
2. zapoznać się z modułami wybranego typu szkolenia i przyswoić przedstawione tam informacje 
3. wypełnić końcowy test sprawdzający  

Ukończenie szkolenia e-learningowego z pozytywnym wynikiem zostanie potwierdzone imiennym certyfikatem.