Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Świadczeniodawca może odmówić podpisania protokołu kontroli

www.serwiszoz.pl, Agnieszka Pietrzak, radca prawny | 2013-03-08

Protokół z przeprowadzonej przez NFZ kontroli zawiera opis stanu faktycznego dotyczący działalności świadczeniodawcy oraz nieprawidłowości, wraz ze wskazaniem przyczyn powstania, zakresu i skutków, a także osób za nie odpowiedzialnych. 
 

Świadczeniodawca ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy. Co istotne, nie stanowi to przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolera i realizacji ustaleń kontroli. Ma on jednak obowiązek zaznaczyć w protokole kontroli fakt odmowy oraz jej powody.


W przypadku, gdy świadczeniobiorca podpisuje łącznie z kontrolerem protokół kontroli, może w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania złożyć na piśmie zastrzeżenia do tego dokumentu. Rozpatruje je kontroler w terminie 14 dni. Analizuje zastrzeżenia i może podjąć dodatkowe czynności kontrolne, jeśli uzna je za niezbędne.W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli.


Szukasz fachowych informacji na temat rozliczeń z NFZ? Sięgnij po "Serwis Kadry Zarządzajacej ZOZ" 


W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń kontroler przekazuje swoje stanowisko niezwłocznie na piśmie świadczeniobiorcy. Narodowy Fundusz Zdrowia sporządza wówczas wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę działalności kontrolowanego przedsiębiorcy i zalecenia pokontrolne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Często w praktyce polegają one na nałożeniu obowiązku zwrotu pobranych świadczeń oraz nałożeniu kary umownej.


Świadczeniodawca ma prawo w terminie 7 dni od dnia doręczania mu wystąpienia pokontrolnego do zgłoszenia zastrzeżeń NFZ. Zastrzeżenia takie powinny być rozpoznane w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia, jednak w praktyce terminy te są dłuższe. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń - informuje się świadczeniodawcę.

Tagi: NFZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej