Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia

Akademia Biznesu MDDP
Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia (Publiczne i Niepubliczne ZOZ-y) – bieżące problemy, najnowsze interpretacje, aktualny stan prawny

2013.03.11 Warszawa (SOP 13289) 

Szkolenie ma na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiadomości dotyczących zgodnych z prawem form pozyskiwania, przetwarzania oraz ochrony prawnej danych osobowych w dokumentacji medycznej, a także ich udostępniania uprawnionym podmiotom. Interaktywny sposób prowadzenia zajęć stwarza jednocześnie okazję do wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami seminarium. W ramach seminarium szkoleniowego istotne znaczenie ma ćwiczenie niezbędnych umiejętności, do czego konieczne jest posługiwanie się przepisami prawa w trakcie szkolenia. Z punktu widzenia ochrony prawnej danych osobowych rozwiązywanie przez uczestników szkolenia postawionych przed nimi zadań zmniejszy wyraźnie ryzyko błędnych zachowań w trakcie przetwarzania danych osobowych i wpłynie na poprawę wypełniania obowiązków pracowniczych. Zmniejszy także do minimum ryzyko ponoszenia odpowiedzialności prawnej za naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

ADRESACI SZKOLENIA:
Propozycja programowa jest skierowana do pracowników zajmujących się prowadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych w dokumentacji medycznej oraz administrujących danymi osobowymi w zbiorach tzw. danych medycznych.

METODYKA SZKOLENIA:
Zajęcia będą się odbywać w formie wykładów interaktywnych i problemowych połączonych z ćwiczeniami w zakresie interpretacji i posługiwania się przepisami prawa. Dla uczestników szkolenia zostaną przygotowane wyciągi z przepisów aktualnie obowiązującego stanu prawnego, celem ich aktywnego wykorzystania podczas szkolenia. Daje to możliwość wykształcenia umiejętności interpretacji i stosowania prawa, w efekcie pracownik i pracodawca unikają odpowiedzialności prawnej za naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz tajemnicy zawodowej - lekarskiej.

Szczegółowy harmonogram szkolenia:

1. Pojęcie danych osobowych i dopuszczalny zakres przetwarzania (zasada adekwatności).
2. Podstawy prawne i przesłanki przetwarzania danych osobowych.
3. Stosunek ustawy o ochronie danych osobowych do innych ustaw wprowadzających ochronę tajemnicy zawodowej.
4. Zakaz oraz prawnie dopuszczalna możliwość przetwarzania danych osobowych o charakterze sensytywnym (wrażliwych).
5. Rodzaje, zakres dokumentacji medycznej i sposób jej przetwarzania.
6. Obowiązki pracowników w zakresie zachowania danych osobowych w tajemnicy.
7. Realizacja uprawnień pacjentów (na ich żądanie), których dane osobowe są lub będą przetwarzane przez administratora (podmiot wykonujących działalność leczniczą) oraz innych osób i podmiotów uprawnionych do informacji lub wglądu w dokumentację medyczną.
8. Status prawny i kompetencje Rzecznika Prawa Pacjenta.
9. Obowiązki informacyjne, które administrator (bank) musi spełnić wobec swoich klientów w związku z umieszczeniem w zbiorze i rozpoczęciem przetwarzania ich danych osobowych.
10. Prawnie dopuszczalne możliwości ujawnienia danych osobowych innym podmiotom i osobom.
11. Współpraca z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości – ujawnienie tajemnicy lekarskiej, wydawanie opinii i ekspertyz w sprawach karnych i cywilnych.
12. Wymogi techniczne, organizacyjne i proceduralne zabezpieczenia danych osobowych przed ich ujawnieniem, zniszczeniem lub zabraniem przez osoby nieuprawnione.
13. Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
14. Zakres uprawnień kontrolnych inspektorów ochrony danych osobowych i procedura przystąpienia do kontroli.
15. Obowiązki pracowników w związku z kontrolą przetwarzania danych osobowych przez upoważnionego inspektora z biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
16. Uprawnienia i obowiązki administratora danych osobowych w związku z prowadzoną kontrolą z biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
17. Odpowiedzialność pracownicza za naruszenia przepisów ustawy i innych aktów wykonawczych w zakresie ochrony danych osobowych.
18. Odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
a) naruszenie dóbr osobistych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
b) wyrządzenie szkód materialnych.
19. Odpowiedzialność karna pracowników i administratora danych za naruszenie przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz naruszenie tajemnicy lekarskiej.
20. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne 
Koszt uczestnictwa: 
- jednej osoby 690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum Warszawy

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska, 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Użytkownicy portalu otrzymają dodatkowo 5% rabatu na szkolenie (na hasło medicalonline.pl!)

Zapraszamy serdecznie!

Akademia Biznesu MDDP
Tagi: szkolenie