Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wieloletnie umowy z NFZ

serwiszoz.pl, Paulina Wójcik - Lulka | 2012-11-16

Zawieranie umów wieloletnich między NFZ a świadczeniodawcami to wyjątek. Zasadą jest cykliczne przeprowadzanie nowych postępowań na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Takie rozwiązanie umożliwia nowo powstałym podmiotom taki sam dostęp do środków publicznych i jest konkurencyjne.

NFZ może podpisać umowę wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu ofert lub rokowań. Wyjątkiem od tej reguły jest zawarcie umowy ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta między świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego funduszu może być zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata.

Jednak za zgodą prezesa funduszu umowa może przekroczyć ten okres i może być zawarta na okres dłuższy niż 3 lata. Wówczas dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ występuje do prezesa NFZ z wnioskiem o wyrażenie zgody, na podstawie zapisów art. 156 ust. 1 oraz w związku z art. 4 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na przedłużenie okresu obowiązywania umów zawartych przez dany oddział ze świadczeniodawcą.

>>Chcesz bez problemu przejść kontrolę NFZ?
Sięgnij po sprawdzone wskazówki >>


Jeżeli prezes NFZ wyrazi zgodę, wówczas dyrektor OW NFZ przedstawi świadczeniodawcy w formie aneksu propozycję przedłużenia obowiązywania umowy na dany okres. W przypadku akceptacji aneksu przez świadczeniodawcę, może on zostać poddany weryfikacji w zakresie spełniania warunków realizacji umowy.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej nie przewiduje zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na czas nieoznaczony. Wprowadzenie takiej regulacji prawnej wynika z reguły konkurencyjności i dostępności do środków publicznych i ma na celu zrezygnowanie z praktyki, jaka miała miejsce w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, kiedy umowy były zawierane na czas nieokreślony, a tym samym skutecznie ograniczała możliwość zawarcia kontraktu nowo powstałym podmiotom z powodu nie przeprowadzania postępowania konkursowego.

Wprowadzenie obowiązku zawierania umowy na czas określony ma również na celu systematyczną ocenę świadczeniodawców w następstwie przeprowadzonego postępowania w sprawie zawarcia umowy i zachowanie konkurencji między świadczeniodawcami. Ponadto świadczeniodawcy - mając świadomość zawierania umów na czas oznaczony - dokładają większej staranności przy realizacji jej warunków. Poza tym kilkukrotne przedłużanie okresu obowiązywania umów oznaczałoby w praktyce wprowadzenie umów na czas nieokreślony, co jest zabronione.

>>Zainteresował Cię ten artykuł? Pełna wersja artykułu już dostępna w listopadowym wydaniu Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ

Tagi: NFZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej