Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy oferta z zaniżoną ceną może zostać odrzucona przez NFZ?

Paulina Wójcik-Lulka, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ | 2012-10-31

Podana w ofercie zbyt niska cena najczęściej nie gwarantuje wysokiej jakości realizowanych w ramach umowy świadczeń. Fundusz w wielu sytuacjach oferuje optymalną cenę za dane świadczenie. Zdarzają się sytuacje, w których ceny te publikowane są wspólnie z ogłoszeniem o konkursie.

Narodowy Fundusz Zdrowia ma możliwość odrzucenia oferty, w której świadczeniodawca zaproponował rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wynika to z ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponieważ jednocześnie przepisy ustawy nie wyjaśniają pojęcia rażąco niskiej ceny, należy sięgnąć do orzecznictwa sądów powszechnych oraz Krajowej Izby OdwoławczeJ.

Co prawda KIO orzeka w sprawach dotyczących postępowań o zamówienia publiczne, to jednak pojawiające się pojęcie rażąco niskiej ceny oznacza to samo w jednym i drugim postępowaniu. Punktem odniesienia do jej określenia jest przedmiot zamówienia i można przyjąć, że cena rażąco niska to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień i ewentualnie innych ofert złożonych w toku postępowania (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 28 kwietnia 2008 r., sygn. akt XIX Ga 128/08, LEX nr 621199).

>>Zapraszamy na II edycję bezpłatnej konferncji Healthcare IT Trends 2012! Poznaj terndy w zakresie informatyzacji placówki oraz ochrony danych medycznych. Zgłoś udział już dziś!


Rażąco niska cena oznacza cenę znacznie odbiegającą od cen powszechnie przyjętych za wykonanie podobnych usług wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia takiej usługi. Przyczyną podania wyraźnie zaniżonej ceny od innych ofert może być świadome działanie oferenta albo jego nierzetelna kalkulacja, co rodzi obawę nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia w przyszłości.

Podana w ofercie zbyt niska cena najczęściej nie gwarantuje wysokiej jakości realizowanych w ramach umowy świadczeń. Fundusz w wielu sytuacjach oferuje optymalną cenę za dane świadczenie. Zdarzają się sytuacje, w których ceny te publikowane są wspólnie z ogłoszeniem o konkursie.

Dopuszcza się także możliwość negocjacji przeprowadzonych zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz obowiązującymi w NFZ procedurą konkursu ofert lub rokowań, w celu uzgodnienia ceny pozwalającej świadczeniodawcy dobrowolnie wskazać jego ostateczną cenę. Każdy ze świadczeniodawców ma prawo zaproponować cenę niższą lub wyższą od oczekiwanej przez Fundusz, ważne jednak aby cena ta nie była rażąco niska.

>>Artykuł pochodzi z magazynu "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ". Zobacz o czym piszemy w aktualnym wydaniu! 

Tagi: NFZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej