Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wykreślenie podmiotu leczniczego lub jego przedsiębiorstwa przez organ rejestrowy

Michał Waszkiewicz. SerwisZOZ.pl | 2012-08-29
Jeżeli organ rejestrowy wykreśli podmiot leczniczy lub jego przedsiębiorstwo z rejestru wskutek określonych w ustawie o działalności leczniczej okoliczności, ponowny wniosek o wpis można złożyć dopiero po 3 latach. Oznacza to zakaz wykonywania działalności leczniczej przez ten czas.

Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Z przeprowadzanych czynności kontrolnych musi zostać sporządzony protokół. Konsekwencją kontroli może być wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Będzie ono dotyczyć zarówno całego podmiotu, jak i przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw) prowadzonego przez ten podmiot.

Wykreślenie z rejestru podmiotu leczniczego

Jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą złoży:
•    niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że spełnione są warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem (dokumentem potwierdzającym spełnienie wymienionych warunków jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
•    w sposób rażący naruszy warunki wymagane do wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru lub nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych m.in. mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie, na podstawie ustaleń zawartych w protokole

Organ prowadzący rejestr ma obowiązek bezwarunkowo wykreślić podmiot wykonujący działalność leczniczą z rejestru.

W wymienionych przypadkach wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji administracyjnej przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie wymienionych przesłanek może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Wykreślenie z rejestru wyłącznie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego następuje na podstawie stwierdzenia analogicznych przesłanek, jakie dotyczą całego podmiotu leczniczego. Jednak muszą się odnosić wyłącznie do danego przedsiębiorstwa.

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego ma charakter zmiany w rejestrze.

Jak wynika z art. 109 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej możliwość wykreślenia przedsiębiorstwa (kilku przedsiębiorstw) podmiotu leczniczego dotyczy wyłącznie tych podmiotów, które prowadzą więcej niż jedno przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Oznacza to, że w przypadku pomiotu leczniczego prowadzącego jedno przedsiębiorstwo wymienione uchybienia oznaczają wykreślenie całego pomiotu.

Zmiana polegająca na wykreśleniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności przedsiębiorstwa objętej wpisem do rejestru.

Uprzednio wykreślone (z wymienionych powodów) przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego może być ponownie zarejestrowane nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Poznaj nowe trendy zarządzania w branży medycznej! Sięgnij po nowy magazyn „Healthcare Management Magazine”


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej