Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak zawrzeć dobrą umowę z NFZ?

Paulina Wójcik-Lulka, SerwisZOZ | 2012-08-23
Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta między świadczeniodawcą, a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na brak możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ w sposób bezumowny czy też dorozumiany. Z jednej strony umowa stanowi podstawę obowiązku Narodowego Funduszu Zdrowia do zapłaty świadczeniodawcy wynagrodzenia za wykonane świadczenia medyczne.

Po drugiej stronie ten świadczeniodawca będzie miał prawo do otrzymania wynagrodzenia. W przeciwnym razie wszelkie przesunięcia finansowe między stronami stanowiłyby bezpodstawne wzbogacenie po stronie świadczeniodawcy oraz rodziły co najmniej odpowiedzialność służbową za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po stronie dysponenta środków publicznych przekazanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Zawarcie umowy

Wynik postępowania ofertowego prowadzącego do zawarcia umowy ze świadczeniodawcą świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rzutuje wprost na ostateczny rezultat, jakim jest zawarcie umowy i oznacza, że nie jest możliwe zawarcie ze świadczeniodawcą, który wygrał konkurs, umowy na innych warunkach niż podane przez niego w ofercie.

Dlatego też błędne jest stanowisko niekiedy prezentowane w praktyce, że inne są wymagania stawiane stronie na etapie postępowania ofertowego, a inne na etapie zawarcia umowy. Przy takim rozumowaniu wynik postępowania konkursowego nie miałby, poza wskazaniem konkretnego świadczeniodawcy, większego znaczenia dla treści przyszłej umowy, ani też nie gwarantowałby zawarcia umowy.

Tymczasem z art. 158 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika związanie stron warunkami umowy, które podlegały ocenie przy wyborze oferty. Prowadzi to do wniosku, że informacje przedstawione w ofercie muszą być aktualne, prawdziwe, a w dacie składania oferty musi być pewne, że zobowiązania przedstawione w ofercie będą możliwe do wykonania i zostaną wykonane.

Stanowisko to znalazło potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 marca 2011 r. - sygn. akt II GSK 373/10, LEX Nr 992371).

Wyjątek od zasady zapłaty za wykonanie świadczeń

Wyjątek od zasady zapłaty za wykonanie świadczeń zawartych w umowie zapisano w samej ustawie, gdyż - zgodnie z zapisem art. 132 ust. 4 - świadczenia opieki zdrowotnej nieokreślone w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowane przez NFZ udzielane są na rzecz osób ubezpieczonych wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.

Świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma prawo do wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym. Wynagrodzenie wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia uwzględnia wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.

W celu uzyskania wynagrodzenia świadczeniodawca składa wniosek do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wraz z rachunkiem, wykazem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej i ich kosztów oraz pisemnym przedstawieniem okoliczności udzielenia świadczeń uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych.

Wszystko o kontraktowaniu z NFZ – regulacje prawne, kontrola, nadwykonania – znajdziesz tutaj!
Tagi: NFZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej