Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Komu i jakie informacje o stanie zdrowia pacjenta może przekazać podmiot leczniczy?

Anna Zubkowska, www.SerwisZOZ.pl | 2012-07-04

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające mu świadczeń zdrowotnych informacji dotyczących jego leczenia. Ma też prawo decydować, czy i komu zostanie udzielona informacja o jego stanie zdrowia. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły.

 

Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej ma charakter bezwzględny. Istnieje jednak kilka sytuacji, gdy ona nie obowiązuje. Są to:

·         zagrożenia chorobą zakaźną określoną wykazie chorób stanowiącym rozporządzenie wykonawcze do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

·         badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje np. prokuraturę, sąd,

·         zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób  - np. informacje dotyczące stanu psychicznego mogą być ujawnione lekarzowi sprawującemu opiekę nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi; tajemnicę lekarską można ujawnić organom administracji zajmujących się opieką społeczną w zakresie niezbędnym do wykonywania tych zadań

·         zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu,

·         zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

Należy pamiętać, że tajemnica lekarska obowiązuje także po śmierci pacjenta.

 

Upoważnienie wybranej osoby do pozyskiwania informacji

 

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (jeśli pacjent jest małoletni bądź ubezwłasnowolniony) może upoważnić wybraną osobę do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

 

Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji przedstawicielowi ustawowemu, a w razie jego braku lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe osobie bliskiej (przez osobę bliską należy rozumieć małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta).

Prowadzisz elektroniczną dokumentację medyczną w placówce? Dowiedz się więcej - KLIKNIJ!

Ważne:

Informacje o stanie zdrowia pacjenta może uzyskać wyłącznie osoba wskazana przez pacjenta, a jeżeli pacjent takowej nie wskaże, informacja nie ma prawa być udzielana, nawet jeśli jej ujawnienia domaga się osoba najbliższa.

Koniec

 

Dane osoby upoważnionej do otrzymywania informacji na temat pacjenta wpisuje się do dokumentacji medycznej pacjenta. Osoba taka ma prawo do uzyskiwania informacji o procesie leczenia, wglądu do dokumentacji, otrzymywania kopii dokumentacji (nawet oryginału dokumentacji po sporządzeniu przez świadczeniodawcę jego kopii i oświadczeniu osoby upoważnionej o jej zwrocie po wykorzystaniu). informacji o pogorszeniu stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia. Powyższe prawa osoba uprawniona zachowuje także po śmierci pacjenta.


Ważne

Pacjent ma prawo upoważnić do uzyskiwania informacji na swój temat nie tylko najbliższą osobę. Może zatem się zdarzyć, że uprawnionym do uzyskania informacji o stanie zdrowia chorego będzie sąsiad, a nie np. żona, jeśli taka będzie wola pacjenta.

koniec

Chcesz otrzymywać bezpłatnie informacje na temat prowadzenia dokumentacji medycznej? Zapisz się na bezpłatny eletter Serwis ZOZ!

Tagi: pacjent
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej