Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Projekt unijny dla placówki – jak go przygotować

serwiszoz.pl | 2012-04-24
Aby projekt uzyskał dotację unijną, musi zostać wysoko oceniony według kryteriów formalnych i merytorycznych.

Ocena formalna

W pierwszej kolejności ocena projektu uzależniona jest od oceny formalnej, która następuje na pierwszym etapie oceny projektu. Sprawdza się wtedy np., czy podmiot składający projekt jest do tego upoważniony – w przypadku NZOZ, które chciałyby aplikować o wsparcie ze środków Unii Europejskiej na równych prawach z podmiotami publicznymi, ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, jakie warunki należy spełniać.  Ocenie formalnej podlega także m.in. kompletność załączników, np. czy, w przypadku NZOZ, dołączone zostało zaświadczenie, jaki procent przychodów stanowi kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ocena merytoryczna
Jeżeli placówka spełnia  wszystkie kryteria formalne, projekt zostanie przekazany do kolejnego etapu oceny – oceny merytorycznej. Osoba oceniająca  projekt placówki będzie w pierwszej kolejności sprawdzała,  czy dane w nim są spójne i logiczne. Będzie to dotyczyć przede wszystkim:

•    wskaźników produktu, 
•    harmonogramu rzeczowo-finansowego,
•    danych technicznych,
•    poprawności sporządzonej analizy finansowej,
•    poprawnego określenia poziomu dofinansowania.


Podmiot składający projekt powinien wskazać m.in, dlaczego dana inwestycja będzie wpływać na innowacyjność, oraz scharakteryzować najbliższe otoczenie projektu pod względem podobnych inwestycji, wyposażenia itd. w konkurencyjnych placówkach.
Żeby projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, powinien uzyskać 60% punktów, które można zdobyć maksymalnie. Im więcej, tym  wyższa pozycja na liście rankingowej/rezerwowej.


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej