Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konsorcjum w postępowaniu o zamówienie publiczne

Janusz Burkot | 2012-02-29
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum, muszą być traktowani tak samo jak wykonawca ubiegający się o zamówienie samodzielnie. Ryzyko związane z właściwym wykonaniem postępowania rozkłada się na wszystkich uczestników konsorcjum.


Po wyborze oferty konsorcjum, placówka może żądać zawarcia umowy regulującej współpracę wykonawców przed zawarciem docelowej  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie może to jednak nastąpić już na etapie składania ofert. Placówka nie może  ingerować w treść zawartej między konsorcjantami umowy,  chyba żę uchybia ona  przepisom prawa.

Podmioty, które wchodzą w skład konsorcjum muszą spełnić łącznie następujące warunki:
•    posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek,
•    dysponować wiedzą i doświadczeniem,
•    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
•    przedstawić informację dotyczącą  ich sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Każdy członków konsorcjum musi legitymować się uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności w takim zakresie, w jakim będzie wykonywał zamówienie. Jeżeli nie wykonuje tej części zamówienia, na które jest wymagane zezwolenie czy koncesja na podstawie odrębnych przepisów ustawy, nie musi mieć takiego zezwolenia czy koncesji.

Żądanie od wszystkich członków konsorcjum zezwolenia czy koncesji bez względu na ich udział w realizacji zamówienia mogłoby zostać uznane za utrudnianie dostępu do zamówienia i naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Warunki dotyczące niepodlegania wykluczeniu, np. niezaleganie z uiszczeniem podatków, niekaralność, niewyrządzenie szkody przy realizacji zamówienia, musi spełniać każdy z konsorcjantów samodzielnie. Jeżeli tylko jeden z nich zalega z uiszczaniem podatków wówczas zamawiający wykluczy z postępowania wszystkich członków konsorcjum.

[[ FORUM KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W OCHRONIE ZDROWIA 2012 - poznaj ciekawe spotkanie dla menedżerów placówek medycznych! ]]

Oświadczenia w postępowaniu o zamówienie publiczne wymagane przez zamawiającego od wykonawców może złożyć w imieniu każdego z uczestnika konsorcjum jego pełnomocnik pod warunkiem, że pełnomocnictwo będzie załączone do oferty oraz z treści pełnomocnictwa będzie wynikać umocowanie do złożenia oferty wraz z załącznikami, gdyż oświadczenia są załącznikami do oferty.

Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Oznacza to, iż placówka może żądać wykonania całości lub części zamówienia od wszystkich wykonawców łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a wykonanie zamówienia przez któregokolwiek z członków konsorcjum zwalnia pozostałych. Umowa konsorcjum nie może wyłączyć solidarności zobowiązania.


Należy jednak pamiętać, że nie jest dopuszczalne złożenie dwóch ofert przez dwa odrębne konsorcja, ale składające się z tych samych wykonawców. Tak samo niedopuszczalne jest branie udziału przez jednego wykonawcę w konsorcjum i odrębnie samodzielne złożenie oferty w tym samym postępowaniu. Możliwe jest natomiast złożenie oferty przez konsorcjum i złożenie drugiej oferty, gdzie członek pierwotnego konsorcjum będzie podwykonawcą wykonawcy samodzielnie składającego ofertę lub będzie udostępniał tylko swój potencjał temu wykonawcy.

[[ SERWIS KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ ZOZ - poznaj wyjątkowy magazyn, zapisz się na BEZPŁATNY e-letter! ]]
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej