Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co grozi za zaniedbania w zakresie ochrony radiologicznej

Agnieszka Janaszczyk | 2012-02-24
Kierownikowi odpowiedzialnemu za ochronę radiologiczną, który nie wywiązuje się z obowiązków grozi kara nawet do 16 tys. zł.

Jednostki, które wykorzystują promieniowanie jonizujące w celach medycznych muszą wdrożyć program ochrony radiologicznej, za którego przestrzeganie odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej. Za wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wytycznych dotyczących ochrony radiologicznej odpowiedzialny jest ponadto inspektor ochrony radiologicznej.

Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek zgłoszenia organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu, w szczególności zakończenia działalności jednostki lub jej przekształcenia.

>> Już w maju wyjątkowe FORUM KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W OCHRONIE ZDROWIA 2012! Wyjątkowa konferencja dla  menedżerów placówek medycznych! <<

Kierownik zasięga opinii inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów pomiarowych (art. 7a Prawa atomowego). Do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej należy również ocena narażenia pracowników. Jeżeli wymaga tego wynik analizy optymalizacyjnej, ustala on dla nich dalsze ograniczenia narażenia tak, aby otrzymane dawki promieniowania jonizującego były nie wyższe niż ustalone dla nich ograniczniki dawek. Jeżeli ograniczniki dawek zostaną ustalone w zezwoleniu, możliwość ich przekroczenia podlega zgłoszeniu przez kierownika organowi, który wydał zezwolenie.

Kierownik jest także odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej, zgodnie z opracowanym przez siebie programem. Muszą być one zatwierdzone przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie działalności. Szkoleniem objęci są także pracownicy uczestniczący w transporcie źródeł oraz odpadów promieniotwórczych.

W zależności od przewidywanego poziomu narażenia pracowników, kierownik ma za zadanie podzielić ich na dwie kategorie pracowników A lub B oraz wprowadzić podział lokalizacji miejsc pracy na tereny kontrolowane i nadzorowane. Ci, którzy zostali zaliczeni do kategorii A podlegają ocenie narażenia prowadzonej na podstawie systematycznego rejestru dawek indywidualnych, które zostają przekazane do Centralnego rejestru dawek.
Pracownicy z kategorii B podlegają ocenie narażenia prowadzonej na podstawie pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy.


Podczas kontroli, kierownik jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do jej przeprowadzenia oraz udostępnienia dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Protokół kontroli zostaje podpisany przez osobę kontrolującą oraz przez kierownika jednostki. Jeżeli w czasie kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości mogą mieć wpływ na ochronę radiologiczną, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ma możliwość wystąpienia pokontrolnego do kierownika w sprawie ich usunięcia. W takiej sytuacji kierownik jest zobowiązany w terminie do 30 dni od otrzymania pisma do zawiadomienia Prezesa Agencji o terminie i sposobie usunięcia nieprawidłowości.

Kary związane z nieprawidłowościami w wykonywaniu obowiązków: 

Kierownik jednostki organizacyjnej, który :

•    podejmuje działalność polegającą na wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, składowaniu, transporcie lub stosowaniu źródeł i odpadów promieniotwórczych lub przewozu, wywozu materiałów o których mowa w art. 62 ust. 1 Prawa atomowego, albo dokonuje bez wymaganej zgody przywozu, wywozu lub tranzytu na terenie kraju materiałów o którym mowa w art. 62 ust. 2 Prawa atomowego, albo nie powiadamia organu wydającego zezwolenie na prowadzenie działalności o swoich zamiarach, które zostały określone w art. 8a Prawa atomowego, albo zatrudnia pracowników, którzy nie mają określonych przez ustawę uprawnień, kwalifikacji lub umiejętności;
•    naraża pracownika lub inne osoby, naruszając tym samym art. 14 ust. 1 Prawa atomowego;
•    łamie obowiązek ochrony radiologicznej związany z pracą ze źródłami, odpadami promieniotwórczymi lub przy ich przygotowaniu do transportu i składowaniu;
•    pozostawił bez odpowiedniego zabezpieczenia lub utracił powierzone mu źródło, odpady promieniotwórcze;
•    mimo obowiązku nie przeprowadza kontroli dozymetrycznej albo prowadzenia ewidencji źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych;
•    uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie ochrony radiologicznej, nie udziela informacji lub udziela informacji nieprawdziwej albo zataja prawdę w zakresie ochrony radiologicznej;
podlega karze pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – obecnie nawet do 16 125 zł

 
Kary pieniężne nakładane są w formie decyzji administracyjnej. Organami uprawnionymi do tej czynności są Główny Inspektor Dozoru Jądrowego - jeżeli organem właściwym do wydania zezwolenia albo przyjęcia zgłoszenia jest Prezes Agencji; państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, komendant wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - jeżeli organy te są właściwe do wydania zezwolenia.

Decyzjom administracyjnym wydanym przez wymienione instytucje został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

>> Więcej porad na temat ochrony radiologicznej przeczytasz w magazynie "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ". Zapisz się na bezpłatny newsletter - dwa razy w tygodniu otrzymasz porady na swoja skrzynkę e-mail! <<
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej