Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kiedy można zwolnić pacjenta z opłaty uzdrowiskowej

Anna Welsyng | 2012-02-17
Pacjent, który przebywa w uzdrowisku, zarówno na podstawie skierowania lekarskiego jak i w charakterze komercyjnym ( po przedstawieniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych) może zostać zwolniony z opłaty uzdrowiskowej. Orzekł tak WSA we Wrocławiu w wyroku z 24 listopada 2009 r. który został utrzymany w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 30 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Przedmiotem oceny sądów administracyjnych był zakres zwolnienia wynikającego z art. 17 ust.2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że opłata uzdrowiskowa nie jest pobierana od osób które przebywają w szpitalach. Artykuł 2 pkt. 10 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, wskazuje że zakładem lecznictwa uzdrowiskowego jest m.in. szpital uzdrowiskowy. Nie ma zatem podstaw prawnych, aby do celów zwolnienia określonego w art.17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odmiennie traktować szpital uzdrowiskowy.

W myśl art. 8 ustawy uzdrowiskowej do zadań szpitala uzdrowiskowego należy przede wszystkim zapewnienie pacjentowi, którego skierowano na leczenie uzdrowiskowe w warunkach szpitala uzdrowiskowego:
•    udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
•    całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska,
•    realizacja przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych i leczenia farmakologicznego,
•    udostępnienie do korzystania naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
•    edukacja zdrowotna.

>> Do 22 lutego obowiązuje RABAT przy zapisie na szkolenie

Jak zarządzać polityką lekową w podmiocie leczniczym w świetle nowej ustawy refundacyjnej

ZAPRASZAMY! <<


Skoro zatem szpital uzdrowiskowy jest szpitalem w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, to niczym nieuzasadnione jest różnicowanie pacjentów takiego szpitala w zależności od tego, czy korzystają z leczenia na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych czy jako pacjenci, którzy nie uzyskali skierowania na podstawie wymienionych przepisów i korzystają z pobytu w szpitalu uzdrowiskowym odpłatnie.

Zgodnie z uregulowaniami art. 14 ustawy uzdrowiskowej świadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (szpital uzdrowiskowy w świetle art.6
pkt 1 tej ustawy) jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego) są udzielane na podstawie wystawionych przez lekarza:
•    skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
•    zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku.

Natomiast art. 16 ustawy uzdrowiskowej stanowi, że świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych korzystają z lecznictwa uzdrowiskowego na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoby inne niż świadczeniobiorcy oraz świadczeniobiorcy, którzy nie uzyskali skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową na zasadach określonych w wymienionych przepisach, mogą korzystać z lecznictwa uzdrowiskowego za odpłatnością w wysokości ustalonej przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego, po przedstawieniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku. Z tych regulacji wynika więc, że podstawą przyjęcia do szpitala uzdrowiskowego jest nie tylko skierowanie na leczenie, ale także zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Nie ma zatem znaczenia, czy dana osoba przebywa w nich na podstawie skierowania lekarskiego, czy też za pełną odpłatnością. Ważne jest jedynie to, czy przebywa ona w szpitalu i czy ten jej pobyt związany jest ze świadczeniami zdrowotnymi.

>> Dwa razy w tygodniu bezpłatny e-letter "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ" trafia do czytelników. Zapisz się i skorzystaj z darmowych porad  <<


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej