Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zamówienia publiczne w formie aukcji internetowej - jak skorzystać

Jarosław Dobrzyński | 2012-02-16
Zakupy z wykorzystaniem aukcji internetowej pozwalają oszczędzić nawet  20% kosztów, wynegocjować  dłuższą gwarancję oraz serwis pogwarancyjnego, a także lepsze warunki dostawy i płatności. Placówki zobowiązane do ogłaszania przetargów publicznych coraz częściej korzystają z tej formy.

Aukcja elektroniczna
to jeden z dopuszczalnych elektronicznych trybów udzielania zamówień publicznych. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, placówka, po ocenie oferty, przeprowadza aukcję elektroniczną, oczywiście jeśli przewidziała to wcześniej  w ogłoszeniu o zamówieniu.

Żeby można było przeprowadzić takie postępowanie, placówka musi mieć co najmniej trzy oferty, które nie zostały odrzucone. 

Placówka organizująca aukcję elektroniczną musi spełnić kilka wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych:

- W pierwszej kolejności placówka musi zaprosić drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej tych wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu przy zachowaniu wskazanego w ustawie terminu - minimum 2 dni przed otwarciem aukcji. Po weryfikacji musi dysponować minimum 3 ofertami.

- Wykonawcy powinni zostać poinformowani o tym, ile punktów otrzymały ich oferty i jaką zajmują pozycję, o wartości postąpień, o terminie, do kiedy będzie trwała aukcja oraz o sposobie oceny oferty w czasie aukcji.

>> Przygotuj się na rewolucyjne zmiany! Pomoże Ci książka  "Elektroniczna dokumentacja medyczna" - dowiedz się jak przystosować swoją placówkę! <<

Wykonawcy składają oferty za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Następnie są one automatycznie oceniane i klasyfikowane. Każde postąpienie musi być opatrzone podpisem elektronicznym, natomiast każdorazowe złożenie przez wykonawcę nowego postąpienia unieważnia poprzednią ofertę.

Po wyborze oferty placówka, która organizowała aukcję elektroniczną, ma obowiązek poinformować wykonawców o zwycięskiej ofercie. Ta informacja musi zawierać dane firmy, która złożyła ofertę i uzasadnienie, dane wykonawców, których oferty nie zostały wybrane oraz wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, a także termin po upływie którego może zostać zawarta umowa. Stosowne informacje powinny zostać także udostępnione na stronie internetowej oraz w miejscu ogólnodostępnych w siedzibie placówki.


Aukcja internetowa daje dużo większe możliwości negocjacyjne niż typowy przetarg.

W przypadku przetargu oferenci nie są w stanie reagować, gdy widzą, że ich konkurent obniża cenę. Natomiast w przypadku aukcji mogą zmienić ofertę i walczyć o dostawę.

Należy jednak pamiętać, że zamierzeniem zarządzającego placówką medyczną nie powinno być wynegocjowanie ceny minimalnej, a optymalnych warunków zakupu, czyli ceny, gwarancji, kosztów i zasad serwisu pogwarancyjnego oraz warunków dostawy i płatności. 

Podstawa prawna:
•    ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jedn: Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.,
•    ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz.U. nr 130, poz. 1450 ze zm.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej