Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Informowanie pacjentów o przebiegu leczenia. Komunikacja lekarz – pacjent.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o
Szkolenie obejmuje tematykę wzajemnych relacji między osobą udzielającą świadczenia zdrowotnego a pacjentem. Obszar ten jest wrażliwym przy przeprowadzeniu audytów akredytacyjnych. Wady w komunikacji między lekarzem a pacjentem wyrażające się w uzyskaniu zgody na działanie medyczne z naruszeniem zasad uzyskiwania takiej zgody jest najczęstszym powodem negatywnej oceny poprawności dokumentowania procesu leczenia. Praktyka sądowa wskazuje także na coraz częstsze poddanie ocenie sądowej jakości komunikacji i przestrzegania praw pacjenta przez świadczeniodawców. Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z regułami dotyczącymi prawidłowego komunikowania się z pacjentem w początkowym etapie nawiązywania kontaktu terapeutycznego a także w każdym momencie modyfikacji planu postępowania medycznego. Szkolenie wyjaśnia zasady uzyskiwania zgody na działania medyczne oraz obszary dopuszczające działanie bez takiej zgody. Przybliża również zasady udzielania informacji o przebiegu terapii i warunki zatajenia przed pacjentem istotnych informacji o terapii.

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Charakter więzi lekarza z pacjentem. Podstawy prawne więzi. Ustawa a Kodeks Etyki Lekarskiej. 
2. Prawo pacjenta do informacji o diagnozie, planie leczenia, możliwych powikłaniach i prawo do nieinformowania - dokumentowanie pouczenia.
3. Zgoda na wdrożenie procedury medycznej, jej zakres i modyfikacje. 
4. Zgoda na diagnozę i leczenie pacjenta małoletniego
 • rodzice (także rozwiedzeni);
 • opiekunowie faktyczni (krewny, niania, nauczyciel);
 • rodzina zastępcza;
 • uprawnienia małoletniego, który ukończył lat 16;
 • zgoda małoletniego na pobranie.
5. Zgoda na diagnozę i leczenie pacjenta ubezwłasnowolnionego;
6. Zgoda na diagnozę i leczenie pacjenta nieprzytomnego;
7. Okoliczności uzasadniające odstąpienie od przekazania pacjentowi informacji o stanie jego zdrowia.
8. Prawo do informacji o leczeniu innej osoby:
 • osoba wskazana przez pacjenta;
 • przedstawiciel ustawowy - rodzic inny opiekun prawny;
 • upoważnienie do wglądu w dokumentację medyczną;
 • upoważnienia dla firm ubezpieczeniowych - przypadki szczególne;
 • informacja telefoniczna;
 • informacja o zdarzeniu masowym;
 • informacja o osobie nieprzytomnej.
9. Rola sądu opiekuńczego w procesie diagnozy i leczenia.
10. Ochrona danych osobowych.
11. Oświadczenie pro futuro - wzmianka.
12. Udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia:
- pacjentowi;
- osobom trzecim;
- firmie ubezpieczeniowej;
- innemu zakładowi opieki zdrowotnej;
- sądowi, prokuraturze, zus;
- prowadzonej w ramach medycyny pracy.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do lekarzy w tym ordynatorów oddziałów i kierowników poradni, do osób kierujących sferą medyczną podmiotów leczniczych, do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz odpowiedzialnych w podmiotach leczniczych za kontakty z pacjentami (komórka skarg, rzecznicy praw pacjenta).

AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY

mec. Agnieszka Sieńko - radca prawny, specjalista w zakresie prawa ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny. Jest autorką wielu publikacji, współpracownikiem Serwisu Prawo i Zdrowie. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji rynku ochrony zdrowia. Współpracowała z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Obecnie w ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę zakładów opieki zdrowotnej w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków unijnych. Jest nauczycielem akademickim.

NAJBLIŻSZE TERMINY

Kraków – 10.02.2012 r.
Warszawa – 24.02.20012 r.


CENA

530 zł netto (651,90 brutto).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę 
„Ochrona danych medycznych”

SZCEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Joanna Kozerska 
tel. 022 535 81 19 
e-mail: jkozerska@wolterskluwer.pl
Tagi: szkolenie