Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zakup sprzętu medycznego - o czym trzeba pamiętać

Witold Ponikło | 2012-02-02
Wykorzystywanie wyposażenia, czy wyrobu medycznego niesie ze sobą określone ryzyko zarówno dla pacjenta, jak i dla obsługi medycznej. Dlatego użytkownicy sprzętu medycznego muszą mieć przez zakupem sprecyzowane wymagania dotyczące parametrów technicznych, pamiętając, że nie wszystkie z nich będą jednakowo ważne.

Procesy diagnostyki, leczenia i rehabilitacji są we współczesnej medycynie uzależnione od dostępności różnego rodzaju wyposażenia.  Należy mieć świadomość, że nie ma doskonałego, wolnego od wad/uszkodzeń i tym samym całkowicie bezpiecznego urządzenia technicznego/medycznego. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest brak możliwości pełnej oceny sprawności zdecydowanej większości urządzeń medycznych przez użytkownika. Koniczne są więc rozwiązania systemowe, które ograniczają wskazane zagrożenia.

Takimi rozwiązaniami systemowymi są obowiązujące w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej wymogi certyfikacji wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu. Znak „CE”, jaki obowiązkowo musi pojawić się na wyrobie medycznym, jest informacją, że wyrób ten jest bezpieczny.

Żeby wyrób medyczny mógł otrzymać certyfikat, musi być bezpieczny.

 Wyrób medyczny uznaje się za bezpieczny, gdy  :
•    został zaprojektowany z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów,
•    jest wyprodukowany z zachowaniem odpowiednich standardów (norm),
•    jest sprawdzony przez upoważnioną do tego instytucję (jednostkę notyfikowaną), dysponującą potencjałem technicznym i doświadczeniem (zatrudnionymi specjalistów), pozwalającym na wydanie świadectwa dopuszczenia do obrotu.

>> WYJĄTKOWE SZKOLENIE NA TEMAT ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - JUŻ 13 LUTEGO W WARSZAWIE! ZAPRASZAMY!  <<


Wobec konieczności wdrożenia przy zakupie w wybranych placówkach procedur wynikających z ustawy. o zamówieniach publicznych, kluczową kwestią jest przygotowanie właściwej specyfikacji technicznej  Można w tym celu wykorzystać jedną z przedstawionych technik opisu oczekiwań urządzenia:

- kryterium ceny - wskazane jeżeli zamawiający potrafi bardzo precyzyjnie opisać wszystkie interesujące go parametry urządzenia, kwalifikując je do kategorii „parametry wymagane”. Tym samym zamawiający uznaje inne parametry urządzenia za nieznaczące. W tej sytuacji, dostawcą aparatu będzie oferent proponujący najniższą cenę, a sam przetarg należy ocenić jako nieskomplikowany, z minimalnym ryzykiem opóźnienia rozstrzygnięcia,

- kryterium ceny i parametry oceniane - zamawiający kategoryzuje parametry urządzenia, jako „parametry wymagane” oraz „parametry oceniane”. Zatem zamawiający opisuje określone, niezbędne wymogi, jakie musi spełnić urządzenie, otwierając jednocześnie oferentowi możliwość wzbogacenia oferty przez wyposażenie urządzenia w dodatkowe – oczekiwane przez użytkownika, ale niekonieczne do poprawnego funkcjonowania aparatu – funkcje/możliwości. Dodatkowe elementy oferty są oceniane przez zamawiającego według podanego przy ogłaszaniu przetargu klucza (relacja między ceną, a parametrami ocenianymi oraz wartość punktowa ocenianych parametrów).

Należy w miarę możliwości dążyć do tego, by kupowana w danej instytucji ochrony zdrowia aparatura medyczna była zunifikowana.

Unifikacja niesie ze sobą wiele korzyści (ujednolicenie materiałów eksploatacyjnych, wyższy komfort pracy użytkownika, lepsze warunku serwisu technicznego) i dlatego roczny plan zakupów powinien być weryfikowany pod tym kątem.

Chcąc wyposażyć aparaturę w dodatkowe opcje warto zweryfikować zapotrzebowanie przez odpowiedzenie sobie na pytania:
•    jak często placówka będzie wykorzystać niestandardową funkcję aparatu?
•    czy nierutynowa procedura nie narazi pacjenta/instytucji na kłopoty?
•    czy efekty uzyskane w wyniku użycia tej niestandardowej opcji będą do wykorzystania w danej instytucji, czy też będą stanowić jedynie podstawę do skierowania pacjenta do instytucji referencyjnej, gdzie procedura wykonana zostanie powtórnie?
•    czy koszt zakupu niestandardowej funkcji (modułu) aparatu pozostaje w odpowiedniej relacji do wyceny procedury przez płatnika?

Na etapie zakupu warto pamiętać, że aparat medyczny może być efektywnie wykorzystywany  przez mniej więcej 8 lat. Po tym okresie czasu, praktycznie wszystkie aparaty medyczne, w tym szczególnie aparaty o wysokim poziomie komplikacji, wykazują mniej lub bardziej widoczne cechy zużycia, które są  niezależne od intensywności eksploatacji. Warto ustalić roczną stawkę odpisu amortyzacyjnego na poziomie 12,5% (po 8 latach będzie zerowa wartość księgowa) i wykonać rachunek ekonomiczny, czy zakup aparatu jest inwestycją  uzasadnioną ekonomicznie.

>> POZNAJ SERWIS KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ ZOZ - MAGAZYN DLA MENEDŻERÓW W OCHRONIE ZDROWIA! <<

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej