Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kiedy można udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

Janusz Burkot | 2012-01-26
W trybie zamówienia z wolnej ręki, który może być stosowany tylko w przypadkach ściśle określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, udziela się zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane. 

Zamówienie z wolnej ręki to niekonkurencyjny tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Nie występuje w nim oferta, porównywanie ofert, ich ocena, odrzucenie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich. Zamawiający nie przygotowuje w tym przypadku specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

>> ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!  Już 10 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe szkolenie na temat polityki lekowej w placówkach medycznych. Uwzględniamy zmiany, która wprowadziła do ustawy refundacyjnej najnowsza nowelizacja! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! <<

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek.


1. Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Sformułowanie jednego wykonawcy należy rozumieć w sensie obiektywnym i powinno się odnosić do okoliczności, w której w danym miejscu i na danym rynku występuje tylko jeden wykonawca wyrok SN z 6 lipca 2001 r.
Dla zastosowania tej przesłanki konieczne jest istnienie trwałego i nieprzezwyciężalnego monopolu, który ma charakter obiektywny.

Przy ustalaniu kręgu potencjalnych wykonawców należy brać pod uwagę nie tylko wykonawców również wykonawców pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej.


2. Wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć.

Wyjątkowa sytuacja nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Musi być to sytuacja, której nie można było przewidzieć, musi być związana z nadzwyczajnym wydarzeniem, takim jak wypadek, awaria lub zagrożenie.

Przesłanką zastosowania trybu z wolnej ręki nie może być brak możliwości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację danego zadania, więc możliwość utraty dotacji nie uprawnia zamawiającego do stosowania tego trybu.

3. Gdy w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zamawiający może powoływać się na tę przesłankę, gdy uprzednio przeprowadził co najmniej dwa postępowania w trybach konkurencyjnych, w tym jedno jako przetarg nieograniczony bądź ograniczony. Nie można zmieniać w sposób istotny pierwotnych warunków zamówienia. Nie powinno się zmieniać warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Zmiany nie mogą mieć wpływu na kształt zamówienia.

Jeżeli negocjacje z wykonawcą zakończą się niepowodzeniem i nie dojdzie do zawarcia umowy wówczas zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania.

Nieuzasadniony wybór trybu zamówienia z wolnej ręki może doprowadzić do nieważności umowy zawartej z wykonawcą. Zamawiający może również odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podstawa prawna:
•    ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.

>> Kontraktowanie 2012 - wyjątkowy ebook, dotyczący najczęstszych błędów popełnianych przez placówki podczas kontraktowania świadczeń! <<Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej