Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czytnik linii papilarnych w placówce medycznej

Tomasz Król, prawnik | 2012-01-20
Pracodawca, który wymaga pisemnej zgody pracownika na pobranie i przetworzenie jego linii papilarnych, np. w celu kontroli czasu pracy, narusza jego prawa i swobodę wyrażenia przez niego woli.
 
Niekorzystny dla szpitala wyrok w sprawie stosowania czytników linii papilarnych wydał WSA w Warszawie 10 czerwca 2011 r. (sygn. akt II SA/Wa 719/11). Wyrok ten powtarza on tezy wyroku NSA z 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt I OSK 249/09). Argumentacja sądów bazuje na interpretacji Kodeksu pracy oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Art. 221 Kodeksu pracy określa, jakie dane osobowe pracownika może przetwarzać pracodawca. Nie ma wśród nich takich danych osobowych jak linie papilarne.

>> NOWOŚĆ!  Kontraktowanie 2012 - praktyczne wskazówki - najaktualniejszy poradnik dotyczący zawierania kontraktów z NFZ <<

Kodeks pracy zezwala pracodawcy na gromadzenie i przetwarzania m.in. następujących danych osobowych:

  •     imię (imiona) i nazwisko,
  •     imiona rodziców,
  •     datę urodzenia,
  •     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  •     wykształcenie,
  •     przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Na rozszerzenie tego katalogu pozwalają przepisy zawarte w art. 221 §1-§2 k.p. Zgodnie z nimi pracodawca może przetwarzać inne dane osobowe niż wskazane przez te przepisy, jeżeli obowiązek ich podania przez pracownika wynika z odrębnych przepisów.  Nie ma jednak ustawy, która nakłada obowiązek udostępniania przez pracowników linii papilarnych.

Rozszerzenie katalogu danych przetwarzanych przez pracodawców możliwe jest także na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jest to jednak pogląd pracodawców, z którym nie zgadza się GIODO. Pracodawcy wywodzą go z interpretacji art. 221 §5 k.p., który  stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w art. 221 § 1-4 k.p. do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób można przetwarzać na tej podstawie dane osobowe pracownika w postaci jego linii papilarnych?

Zdaniem pracodawców wystarczająca jest tu zgoda pracownika. Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. Za stanowiskiem pracodawców chcących stosować czytniki linii papilarnych przemawiają argumenty prawne. Nie uwzględnia ono jednak zasady proporcjonalności, zgodnie z którą zakres ingerencji pracodawcy w dane osobowe pracownika musi być pracownika proporcjonalny, adekwatny do celu przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli ten sam efekt, jakim jest kontrola czasu pracy, można osiągnąć innymi metodami niż przetwarzanie linii papilarnych, nie ma uzasadnienia do ich przetwarzania. Nawet, gdy pracownik zgodzi się na przetwarzanie linii papilarnych będzie to nieproporcjonalne do celu działań pracodawcy. Zgoda pracownika będzie więc bez znaczenia.

Wynika to  z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten stanowi, że administrator przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a przede wszystkim jest zobowiązany zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Taką argumentację przyjął też warszawski WSA w wyroku z 10 czerwca 2011 r. (sygn. akt II SA/Wa 719/11). Sąd stanął  tu po stronie GIODO, który nakazał szpitalowi usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez zaprzestanie zbierania danych osobowych obejmujących przetworzone do postaci cyfrowej informacje o charakterystycznych punktach linii papilarnych palców pracowników.

W szpitalu, którego dotyczył wyrok, funkcjonował elektroniczny system rejestracji czasu pracy bazujący na kartach zbliżeniowych. Czytniki linii papilarnych wraz z oprogramowaniem służącym do rejestracji wejść i wyjść wykorzystywały rejestrowane obrazy cyfrowe linii papilarnych i pozwalały na odczytanie obrazu linii papilarnych z palców dłoni, który zapisany był na karcie elektronicznej. Do czasu zakończenia operacji porównania linii papilarnych, w pamięci czytnika przechowywany był cyfrowy obraz odcisku linii papilarnych palca pracownika szpitala.

Sąd przychylił się do zastrzeżeń GIODO i stwierdził, że wyrażona na prośbę szpitala pisemna zgoda pracownika na pobranie i przetworzenie jego danych osobowych narusza prawa pracownika i swobodę wyrażenia przez niego woli. Pracownik jest bowiem zależny od pracodawcy i brak równowagi w relacji pracodawca - pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność wyrażenia zgody na pobieranie i przetworzenie danych osobowych.


  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 10, poz. 926 ze zm.,
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.
>> Chcesz poznać inne rozwiązania dotyczące zatrudniania pracowników w placówce medycznej? Pomoże Ci  magazyn "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" - razem z prenumeratą otrzymasz dostęp do archiwum numerów online! <<
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej