Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak zorganizować oddział anestezjologii i intensywnej terapii w placówce?

Przemysław Gogojewicz | 2012-01-10

Od 1 stycznia 2012 r. każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej musi wyodrębnić w swojej strukturze oddział anestezjologii i intensywnejterapii.

Jest to rezultat rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

Te wymogi nie będą obowiązywać w stosunku do placówek realizujących świadczenia w szpitalnym oddziale  ratunkowym, izbie przyjęć oraz wyjazdowym zespole sanitarnym typu N

Dla pozostałych oznacza to obowiązek spełnienia następujących warunków: 

 • w strukturze organizacyjnej szpitala musi być oddział anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT) lub,jeżeli w placówce nie ma wyodrębnionej struktury organizacyjnej OAiIT: 

        - placówka powinna dysponować co najmniej jednym stanowiskiem         intensywnej terapii

        - placówka powinna zapewniać prawidłowość leczenia pacjentów i ciągłość         postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego         świadczeniodawcy, zlokalizowanego nie dalej niż w sąsiednim powiecie,

        - placówka powinna zapewnić transport pacjenta do innego         świadczeniodawcy

        Szczegółowy sposób zapewnienia przez świadczeniodawcę leczenia         pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej         terapii powinien zostać określony w wewnętrznych aktach regulujących         funkcjonowanie świadczeniodawcy.

 • zapewnienie całodobowego dostępu do badań: 

                - laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,

                - tomografii komputerowej (TK),

                - rezonansu magnetycznego (RM),

                - endoskopowych, zgodnych z profilem udzielanych świadczeń                              gwarantowanych,

                - radiologicznych (RTG) w przypadku jednoprofilowych szpitali                 dermatologicznych albo okulistycznych,

                - cytologicznych i histopatologicznych,

 • zapewnienie całodobowo w lokalizacji realizacji badań: 

                - radiologicznych (RTG),

                - ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych                 świadczeń,

 • zapewnienie co najmniej dostępu do środka transportu sanitarnego oraz, w przypadkach uzasadnionych medycznie, dostępu do opieki lekarskiej porównywalnej do udzielanej przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego,
 • zapewnienie przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń gwarantowanych wyłącznie na zasadach hospitalizacji planowej realizacji badań,co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu. 


ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE SZKOLENIE NA TEMAT ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ! JUŻ 13 LUTEGO  W WARSZAWIE! 


Świadczeniodawca   może wyodrębniać, spośród łóżek oddziału specjalistycznego szpitala, łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru), przeznaczone dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru i niespełniających kryteriów medycznych przyjęcia do OAiIT. 


Takie stanowisko składa się z łóżka szpitalnego ze sztywnym, mobilnym podłożem,umożliwiającym zmianę położenia pacjenta (unoszenie nóg, głowy), wraz z niezbędnym wyposażeniem znajdującym się w wyodrębnionym pomieszczeniu z zapewnionym przyłączem tlenu, próżni i sprężonego powietrza. Konieczne jest także zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej z możliwością stałej obserwacji każdego pacjenta.

W pomieszczeniu ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej, zapewniającym swobodny dostęp ze wszystkich stron, z pozostawieniem miejsca na manipulację aparatami przyłóżkowymi powinny znaleźć się: 

 • kardiowerter-defibrylator - co najmniej jeden,

 • elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania - co najmniej dwa,

 • zestaw do intubacji - co najmniej jeden,

 • worek samorozprężalny - co najmniej jeden,

 • kardiomonitor umożliwiający indywidualne, ciągłe monitorowanie co najmniej dwóch odprowadzeń EKG, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar saturacji - na każde stanowisko,

 • pompy infuzyjne - co najmniej dwie na jedno stanowisko,


ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE SZKOLENIE NA TEMAT ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ! JUŻ 13 LUTEGO  W WARSZAWIE! 

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej