Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zakup sprzętu z montażem - jak naliczyć VAT

Anna Welsyng, radca podatkowy | 2011-12-28

Aby przypisać  właściwą stawkę VAT trzeba za każdym razem ocenić, czy dostawa sprzętu medycznego wraz z towarzyszącymi jej usługami jest świadczeniem kompleksowym,czy kilkoma odrębnymi świadczeniami.

Dotychczasowe interpretacje traktują omawiany problem bardzo rozbieżnie i wielokrotnie odmawiają podatnikom prawa do potraktowania dostawy sprzętu medycznego wraz z instalacją  i przystosowaniem pomieszczenia jako świadczenia kompleksowego i opodatkowania go w całości według jednolitej  8% stawki VAT.

Orzeczenie I - dwa świadczenia

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 czerwca 2011 r.(sygn. akt I FSK 869/10) stanął na niekorzystnym dla placówek medycznych stanowisku, że dostawa rezonansu magnetycznego i wykonanie wskazanych przez dostawcę prac przystosowujących polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej oraz izolacyjnej, stanowią dwa oddzielne świadczenia i w taki sposób powinny zostać opodatkowane.

>> Obawiasz się konieczności wprowadzenia w Twojej placówce dokumentacji elektronicznej? Nowa książka "Elektroniczna dokumentacja medyczna" w przystępny sposób przybliży najważniejsze zagadnienia i pozwoli racjonalnie wdrożyć nowe rozwiązania  <<

Sąd uznał, że nie wykazano, że usługi budowlane są w szczególny sposób powiązane z rezonansem magnetycznym. Można bowiem dopuścić teoretyczną możliwość, że po realizacji dostawy rezonansu i wykonanych usługach budowlanych zaadoptowane pomieszczenia można zagospodarować dla innego urządzenia medycznego.

Orzeczenie II - jedna usługa

Inaczej orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 marca 2011r. (sygn. akt. 1618/10). Przedmiotem wyrokowania w tej sprawie była wysokość stawki podatkowej w przypadku wykonania przez dostawcę prac adaptacyjnych związanych z dostawą i montażem wyrobu medycznego.

W ocenie sądu przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji opis stanu faktycznego (…) pozwalał na wniosek, że w tej sprawie spółka będąca dostawcą sprzętu  świadczyła jedną usługę złożoną,na którą składały się też  czynności adaptacyjno – budowlane.  Są one ze sobą obiektywnie i funkcjonalnie powiązane w taki sposób, że tworzą jedność. Podział dostawy oraz czynności adaptacyjnych miałby charakter sztuczny, niezrozumiały z punktu widzenia celów, dla jakich nabywca usługi zdecydował się na zakup wyrobu

Sąd  ten nie podzielił poglądu organu podatkowego zawartego w zaskarżonej interpretacji, że umowne ukształtowanie treści stosunku prawnego między kontrahentami nie może determinować stawki podatkowej. Zdaniem sądu jest wręcz odwrotnie – to właśnie treść tego stosunku determinuje nie tylko jego podatkową kwalifikację, ale też stawkę podatkową.

Sąd nie zgodził się też ze stwierdzeniem organu podatkowego, że możliwość nabycia od podmiotu trzeciego usługi zaadaptowania pomieszczenia świadczy o odrębności podatkowej tego elementu od zasadniczego świadczenia polegającego na dostawie wyrobu medycznego.

Orzeczenie III - świadczenia główne i pomocnicze

Wreszcie w wyroku z 26 września 2011 r. (sygn. akt ISA/Bd 340/11) WSA w Bydgoszczy sąd zauważył, że rozbieżności w orzecznictwie sądowym wynikają z tego, że nie ma normatywnie określonych kryteriów, które pozwalałaby w sposób precyzyjny ustalić, kiedy mamy do czynienia z kilkoma świadczeniami, które należy opodatkować odrębnie, a kiedy związek między nimi jest tak ścisły, iż należy już mówić o istnieniu jednego świadczenia o charakterze złożonym (kompleksowym), które powinno być opodatkowane według jednolitych zasad. Z tych powodów– zdaniem sądu - każda sytuacja powinna być analizowana indywidualnie z uwzględnieniem charakterystycznych dla niej cech.

Odnosząc się do stanu faktycznego sprawy sąd nie miał wątpliwości, że dostawa wyrobów medycznych wraz z elementami dodatkowymi w postaci m.in. butli do gazów medycznych, komputerów, zasilaczy, drukarek, oprogramowania, stanowi świadczenie złożone. Dodatkowe urządzenia nie stanowią celu , lecz zapewniają normalne działanie wyrobów medycznych. W konsekwencji wyroby medyczne stanowią świadczenie główne,natomiast wskazane urządzenia – świadczenie pomocnicze.

Zarówno z ekonomicznego punktu widzenia jak i dla odbiorców spółki dostawa wyrobów medycznych i wymienionych urządzeń jest obiektywnie jednym świadczeniem. Gdy spółka dostarcza wyroby medyczne, które mają charakter świadczenia głównego, wraz ze wskazanymi elementami dodatkowymi, ma prawo zastosować do całości stawkę podatkową właściwą dla świadczenia głównego.


Więcej artykułów i przydatnych porad, ciekawe wywiady i aktualności znajdziesz na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ" - zajrzyj i sprawdź! 
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej