Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kontrole realizacji projektu unijnego - jak się przygotować?

Piotr Celmer, AMT Partner Sp. z o.o. | 2011-12-17

Kontrole nad placówkami medycznymi, które realizują projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL mogą odbywać się w miejscu realizacji projektu. 

Kontrole w miejscu realizacji dzieli się na:

  • planowe  - przeprowadzane na podstawie Rocznych Planów Kontroli

  • doraźne -przeprowadzane w przypadku wystąpienia nieprawidłowości

Zakres przedmiotowy inspekcji powinien umożliwiać ocenę jakości oraz prawidłowości realizowanej usługi i sprawdzić jej zgodność z decyzją o dofinansowanie projektu i umową na realizację usługi.

Placówka medyczna, która realizuje projekt zawiadamiana jest o kontroli na co najmniej  5 dni kalendarzowych przed jej rozpoczęciem ( z wyłączeniem kontroli doraźnych). Inspekcja przeprowadzana jest na podstawie pisemnego upoważnienia kierownika jednostki kontrolującej.

Świadczeniodawca jest zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków do  przeprowadzenia kontroli oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji projektu związanej z zakresem wskazanym w zawiadomieniu o przeprowadzeniu inspekcji.

[[ Więcej o tym jak przygotować się do kontroli przeczytasz w publikacji Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i organów tworzących podmioty lecznicze ]]

Rodzaj koniecznych do udostępnienia kontrolerom dokumentów zależy od rodzaju planowanej kontroli. W przypadku kontroli prawidłowości rozliczeń finansowych beneficjent jest zobowiązany do przygotowania:

  • kolejnych wniosków o płatność

  • oryginałów dokumentów księgowych,w których wyszczególnione są kontrolowane wydatki

  • dokumentacji regulującej politykę rachunkowości placówki medycznej

  • innych dokumentów takich jak: wyciągi bankowe, faktury, listy wypłat świadczeń, rachunki.

W przypadku kontroli poprawności udzielania zamówień publicznych, należy przygotować pełną dokumentację związaną z realizowanymi zamówieniami. Przedmiotem kontroli są przede wszystkim przesłanki dotyczące zastosowania określonego trybu zamówienia.

Dla prawidłowej kontroli rekrutacji uczestników projektu należy przygotować dokumenty związane z wyborem beneficjentów ostatecznych, w tym dokumentację przedstawioną przez kandydatów  podczas rekrutacji.

Natomiast jeżeli weryfikowany będzie stan faktyczny realizacji projektu, powinno przygotować się: dzienniki zajęć, listy obecności,karty czasu pracy, umowy itp.

Możliwa jest także kontrola promocji projektu, podczas której kontrolowane są: ogłoszenia prasowe, ulotki, plakaty, strony internetowe, jak też tablice informacyjne.

Inspektorzy kontrolują także stan własności sprzętu zakupionego przez beneficjenta w projekcie. Powinno się też pamiętać o obecności osób upoważnionych do składania wyjaśnień albo dysponujących merytoryczną wiedzą o projekcie.

Po zakończeniu wizytacji w terminie 21 dni kalendarzowych organ kontrolny sporządza informację pokontrolną. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w rozpisaniu kosztów albo innych błędów zawartych we wniosku, zostaje sporządzone wystąpienie pokontrolne zawierające informacje dotyczące dalszego postępowania.

Więcej na temat projektów unijnych znajdziesz w najnowszym numerze magazynu "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" - zajrzyj na naszą stronę internetową  i zapoznaj się z ofertą!

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej