Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kara umowna w kontrakcie z NFZ

Łukasz Siudak | 2011-12-09
Ogólne upoważnienie ustawowe do nakładania kar umownych wynika z z art. 483 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy - kary umownej.

Maksymalna wysokość kar umownych, jakie NFZ może nałożyć na świadczeniodawców określa rozporządzenie z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ jest zobowiązany do wykazania zawinienia po stronie świadczeniodawcy, ale także wielkości powstałej szkody wynikającej bezpośrednio z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

Wysokość kary umownej nie może przekroczyć 2% wartości kontraktu między innymi za następujące stany faktyczne:
  • obciążanie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach leczenia szpitalnego,
  • udaremnianie kontroli,
  • pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy lub nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeniobiorcy świadczeń,
  • udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub bez kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny
Kara nie może także przekroczyć 1 % kwoty zobowiązania (kontraktu) w przypadku:
  • gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji w sposób rażąco naruszający przepisy prawa,
  • niewłaściwego oznakowania siedziby świadczeniodawcy ,
  • udzielania świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie,
  • nieprowadzenia lub nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia,
  • nieprzekazywania w terminie danych dotyczących list oczekujących 

Ustawodawca dopuścił kumulowanie kar umownych, lecz ograniczył kwotę do 3% kontraktu dla jednego postępowania kontrolnego oraz maksymalnie 4% kontraktu w okresie obowiązywania umowy.


>> Obawiasz się czy Twoja placówka nie jest zagrożona nałożeniem kary? Pomoże Ci publikacja: Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i organów tworzących podmioty lecznicze <<


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej