Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Leki refundowane w szpitalu po 1.01.2012 r.

Janusz Burkot | 2011-12-01
Wprowadzony zakaz stosowania upustów i rabatów w stosunku do leków refundowanych nie został w ustawie refundacyjnej odniesiony do szpitali. Czy będą one mogły negocjować ceny na leki refundowane?

Od 1 stycznia 2012 r. urzędowe ceny zbytu leków, urzędowe marże hurtowe i detaliczne będą miały charakter cen i marż sztywnych. Szpitale będą zobowiązane nabywać leki po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu. Chodzi tu o leki nabywane w celu realizacji świadczeń gwarantowanych

Przepisy nowej ustawy nie są sformułowane jednoznacznie. Z jednej strony można odnieść wrażenie, że ceny na leki dla szpitali będą jedna cenami maksymalnymi, na co wskazuje ustawowe sformułowanie „po cenie nie wyższej”. Dzięki temu szpitale przy zakupie leków mogłyby negocjować ceny z danym dostawcą i uzyskiwać najniższe ceny. Z drugiej strony art. 49 ust. 3 ustawy refundacyjnej, zakazuje stosowania jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych.

>> Nie chcesz popełniać błędów w zarządzaniu placówką medyczną? Polecamy publikację "Jak w praktyce stosować ustawę o działalności leczniczej" - dowiedz się jak sobie radzić, gdy brakuje rozporządzeń wykonawczych <<

Uzasadnienie do projektu ustawy refundacyjnej zawiera stwierdzenie, iż dotychczas obowiązujące przepisy umożliwiały wyprowadzanie z NFZ znacznych kwot na zakup leków refundowanych, które często okazywały się zbędne i trafiały do utylizacji.

Z informacji Ministra Zdrowia dotyczącej niektórych przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z 4 sierpnia 2011 r. wynika, iż cena zbytu dla konkretnego leku jest jedna, wyznaczona przez Ministra Zdrowia w decyzji o objęciu leku refundacją. Zmiana ceny może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji. Marża hurtowa i detaliczna mają charakter sztywny, co oznacza że ich poziom nie może być zmieniany przez podmioty uczestniczące w obrocie. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia ustawa refundacyjna nie dopuszcza żadnej swobody w kształtowaniu cen leków refundowanych z wykorzystaniem rabatów.

Można przypuszczać, że szpitale będą uprawnione do negocjowania cen na leki refundowane, które jednak nie będą mogły przekroczyć cen sztywnych.

Art. 8 ustawy refundacyjnej wprowadza ogólną zasadę cen i marż sztywnych na leki refundowane, jednak art. 9 tej ustawy jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 8 i zezwala on szpitalom na negocjacje cen leków refundowanych. Mimo, iż art. 49 ust. 3 ustawy refundacyjnej prowadza zakaz stosowania w stosunku do leków refundowanych upustów i rabatów, wskazuje też, iż zakaz nie obejmuje swoją treścią świadczeniodawców, a więc szpitali.

>> Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów magazyn "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" - aktualności, wywiady i porady ekspertów. Wejdź na www.serwiszoz.pl - zapisz się na bezpłatny e-letter! <<

Podstawa prawna:
  • ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Dz.U. nr 122, poz. 696,
  • informacja Ministra Zdrowia dotycząca niektórych przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z 4 sierpnia 2011 r. - sygn.MZ-PLE-460-12214-3/GB/11
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej