Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowa polisa ubezpieczeniowa w 2012 r. – jak zabezpieczyć placówkę przed roszczeniami pacjenta

Małgorzata i Maciej Capik | 2011-11-24

Zawierane obecnie polisy muszą zapewnić placówkom bezpieczeństwo na kilkanaście następnych lat, niezależnie od tego kiedy ujawni się szkoda i kiedy pacjent zgłosi swoje roszczenia.
 
Od 1 stycznia 2012 r. w systemie ubezpieczeń w ochronie zdrowia zajdą znaczące zmiany. Zniknie wielość polis, co pociągnie za sobą konieczność odpowiedniego ukształtowania warunków nowego ubezpieczenia, np. przez odpowiednio wysokie sumy gwarancyjne. Za koniecznością ich podwyżki przemawiają kwoty zasądzanych na rzecz pacjentów odszkodowań, które w ostatnich latach ewidentnie wzrastają.

W ochronie zdrowia znaczenie wyjątkowe posiada bowiem zasada odpowiedzialności w aspekcie czasu. Negatywne skutki działań lub zaniechań, które nastąpiły podczas leczenia pacjenta, ujawniają się niekiedy po upływie nawet kilkunastu lat.  Mimo tego podmiot prowadzący leczenie nie może liczyć na to, iż jego odpowiedzialność zniknie.

>> Zapraszamy na szkolenie poświęcone elektronicznej dokumentacji medycznej organizowane przez "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" - już 2 grudnia w Warszawie! <<

Przed kilkoma laty chcąc stworzyć silniejszą ochronę osób poszkodowanych związku z przebiegiem leczenia zmieniono w kodeksie cywilnym przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Przez przedawnienie ustawodawca rozumie wskazanie czasu, przez który osoba, która uważa że doznała szkody, może wnosić roszczenia. W tym okresie nie można uznać ich za wniesione w zbyt odległym terminie. Zgodnie z nową treścią przepisu, w przypadku szkód na osobie przedawnienie roszczeń nie może nastąpić wcześniej niż 3 lata od momentu, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie która jest zobowiązana do jej naprawienia.Można więc wyobrazić sobie sytuację, gdy pacjent dopiero po latach nabierze przekonania, że podczas leczenia w szpitalu wyrządzono mu szkodę, której skutki ujawniają się w postaci kolejnych dolegliwości. Ma on wówczas podstawę do wniesienia roszczeń w stosunku do szpitala.

W ocenie warunków ubezpieczenia nie można ograniczać się do obecnej perspektywy.

Zgodnie z zasadą ubezpieczeń obowiązkowych, wyrażoną w ustawie z 28 kwietnia 2011 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, oraz w projektowanych rozporządzeniach kreujących warunki ubezpieczenia dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, ochroną z polisy ubezpieczenia OC objęte będą szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem mającym miejsce w okresie ubezpieczenia. Jeśli więc pacjent za kilka lat zwróci się z żądaniem odszkodowania, wskazując, że w np. 2012 r. był w szpitalu i wtedy w  stosunku do niego popełniono błąd w leczeniu, zakład ubezpieczeń będzie przy wypłacie odszkodowania odnosił się do polisy, jaką miał, gdy leczenie pacjenta było prowadzone. Roszczenia pacjenta nie będą przedawnione, ale będzie go obowiązywała zasada ochrony ubezpieczeniowej nakazująca identyfikację czasową tej ochrony poprzez moment działania lub zaniechania, który jest źródłem szkody.

Podstawa prawna:
• ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.,
• ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Dz.U. nr 113, poz. 660,
• ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.,
• projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej