Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dowód ubezpieczenia po terminie - co zrobić?

Anna Zubkowska | 2011-11-22

Jeżeli pacjent po upływie ustawowych terminów dostarczy dokument, z którego wynika, że w chwili udzielania świadczenia podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu, poniesione przez niego koszty powinny być mu zwrócone, a za udzielone świadczenie powinien zapłacić NFZ.

Według ogólnej reguły każdy pacjent, który korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ musi przed otrzymaniem dostępu do świadczenia przedstawić odpowiednie potwierdzenie ubezpieczenia.
Jednak jeśli pacjent wymagają nagłego udzielenia świadczenia dokument poświadczający uprawnienie do świadczeń finansowanych przez NFZ może być przedstawione w późniejszym terminie, tj. 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, jeśli chory nadal przebywa w szpitalu i nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń.

Jeśli pacjent nie przedstawi odpowiedniego dokumentu, szpital ma prawo wystawić fakturę na jego nazwisko.

Jeśli pacjent dostarcza dowód ubezpieczenia po upływie terminu, oznacza to że w chwili udzielania świadczenia był ubezpieczony. Poniesione przez niego koszty powinny być mu zwrócone, a za udzielone świadczenie powinien zapłacić NFZ.

Fakt poinformowania pacjenta o konieczności terminowego przedstawienia dowodu ubezpieczenia, nie ma wpływu na obowiązek zwrotu poniesionych przez pacjenta wydatków, czy zwolnienia go z obowiązku zapłaty.

Świadczeniodawca ma obowiązek umieścić informacje dotyczącyce zasad i sposobów zapisów na udzielenie świadczenia w budynkach placówki.

>> Zapraszamy na profesjonalne szkolenie na temat dokumentacji medycznej - już 2 grudnia w Warszawie. Trwają zapisy <<

Podstawa prawna:

  • art. 50 ust. 1, 2, 3, 4, 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.,
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 81, poz. 484.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej