Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy karta EKUZ jest dowodem ubezpieczenia

Anna Zubkowska | 2011-10-27

Do czasu wprowadzenia elektronicznych lart ubezpieczenia dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument, w tym karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, przede wszystkim potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W ustawie z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zostały wyliczone dokumenty, które poświadczają opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak pewne jest, że dokumentem takim może być także EKUZ. Ustawodawca przewiduje także, że planowana ogólnopolska elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego, będzie mogła pełnić funkcję EKUZ.

Ponieważ  karta EKUZ jest ważna do momentu ważności okazanego przy wystawianiu dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego nie ma potrzeby, aby pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia przedstawiał dodatkowo inny dokument. Jeśli pacjent stracił prawo do ubezpieczenia a mimo to posłużył się kartą EKUZ ma obowiązek zwrotu kosztów udzielonego świadczenia, za które zapłacił NFZ. Pwstaje wówczas także jego odpowiedzialność cywilną.

Nie istnieje zamknięty katalog dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Do czasu wydania elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego, każdy dokument, z którego wynika, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona jest dokumentem, na podstawie którego pacjent musi otrzymać  świadczenie nieodpłatnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o dokumentacji medycznej? Polecamy książkę "Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjentów" !


W zależności od statusu osoby ubezpieczonej dokumentami potwierdzającymi uprawnienia mogą być np.:

  • raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,

  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,

  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy,

  • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty,

  • zaświadczenie z urzędu pracy

Podstawa prawna:

  • art. 49, art. 240 ustawy z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm. 

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej