Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak pacjent realizuje prawo do sprzeciwu?

Anna Zubkowska, adwokat | 2011-10-25

Wykonywanie zawodu lekarza polega m.in. na wydawaniu przez osobę dysponującą wymaganymi kwalifikacjami opinii i orzeczeń lekarskich. Ustawodawca przyznał pacjentowi trojakie uprawnienia w zakresie sprzeciwu od opinii lekarskie, uzależnione od ich rodzaju.

Jeżeli opinia lekarza dotyczy procesu leczenia pacjent ma prawo żądać od lekarza zasięgnięcia dodatkowej opinii ( także u konkretnie wskazanego lekarza) lub zwołania konsylium lekarskiego. Jeśli lekarz uzna żądanie pacjenta za bezzasadne, ma prawo odmówić zwołania konsylium lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, przy czym powinien poinformować pacjenta o podstawie swojej decyzji. Zarówno żądanie, jak i odmowa powinny być odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta. Zasadność odmowy zasięgnięcia opinii innego lekarza bądź zwołania konsylium oceniać może sąd.

>> Dowiedz się więcej o dokumentacji medycznej, zamów książkę "Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta" <<

Jeżeli opinia lekarza została wydana w związku z przyznaniem pacjentowi określonych w przepisach praw bądź nałożeniem na pacjenta obowiązków  pacjent ma prawo wnieść sprzeciw Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.O takim sprzeciwie mowa jest w art. 31 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Sprzeciw może dotyczyć np:

  • orzeczenia, że ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

  • orzeczenia dotyczącego zdolności do pełnienia określonych obowiązków, np. adwokata,

  • orzeczenia o śmierci mózgu.


Jeżeli opinia lub orzeczenie zostało wydane na podstawie przepisu, od którego przewidziano tryb odwoławczy, wówczas pacjent może się od niego odwoływać jedynie we wskazanym trybie.

Naruszenie prawa do sprzeciwu od opinii lekarza może powodować odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego zgodnie z art. 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeśli zostanie ono udowodnione sąd może przyznać poszkodowanemu zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Podstawa prawna:

  • art. 4, 6, 31 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zm.,

  • art. 448 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej