Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy na stanowiska kierownicze dalej trzeba organizować konkursy?

Łukasz Siudak | 2011-10-19

Ustawa o działalności leczniczej zniosła dotychczas obowiązujący wyjątek określony w ustawie z  30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, iż konkurs na stanowisko kierownika zakładu nie dotyczy kierowników samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Dotychczas obowiązujące rozwiązanie budziło wiele kontrowersji i sporów w doktrynie.  Zastanawiano się min. czy zarządzający SP ZOZ mieli swobodę w wyborze kandydata, czy też powinni przestrzegać innych regulacji, w tym ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sądy administracyjne wypowiadały się na ten temat w sposób jednolity, tj. zobowiązując właścicieli placówki czy organy samorządu do stosowania Prawa zamówień publicznych (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 7 października 2009 r. III SA/Wr/66/2009 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 lipca 2004 r. I ACa 1477/2003).

Zniesienie tego wyjątku oznacza, że przepisy ustawy o działalności leczniczej będą miały obecnie pierwszeństwo stosowania przed ustawą Prawo zamówień publicznych.

>> Już za tydzień Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011. Trwają ostatnie dni zapisów. Sprawdź naszą ofertę!

Obowiązek przeprowadzania konkursów na dyrektorów SP ZOZ będzie dotyczył wszystkich procedur wszczętych po  1 lipca 2011 r.
 

Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła wymóg wykształcenia i doświadczenia dla kandydatów na kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Kierownikiem podmiotu leczniczego może być osoba, która ma:

  • wykształcenie wyższe,

  • wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

  • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy (art. 46 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej).

Osoba na stanowisku kierownika (dyrektora SP ZOZ) nie może być także prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dodatkowe przepisy określające formy i zasady organizacji konkursu można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska, które zostało utrzymane w mocy na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

W związku z tym wszystkie dotychczas obowiązujące zasady przeprowadzania konkursu dla SP ZOZ, które były z nim związane, pozostają w mocy dla podmiotów leczniczych przez okres 12 miesięcy, tj. do 31 czerwca 2012 r. Minister Zdrowia został zobowiązany do wydania do tego dnia nowego rozporządzenia, które będzie dopasowane do modelu opieki medycznej zapoczątkowanego ustawą o działalności leczniczej. Obecnie obowiązująca regulacja stanowi więc formę przejściową.


Wprowadzone rozwiązania nie mają zastosowania do podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami, tj. spółek prawa handlowego i osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie ma także takiego obowiązku przy powoływaniu dyrektora placówki w przypadku przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego na podstawie uchwalonej ustawy o działalności leczniczej.

W przekształconych SP ZOZ wybór kierującego placówką tj. prezesa zarządu będzie następował zgodnie z prawem handlowym - z uwzględnieniem roli organów nadzorczych spółki.

>> Masz wątpliwości co do stosowania ustawy o działalności leczniczej? Pomoże Ci "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" Sprawdź!<<


Podstawa prawna: 

• ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.,
• rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z  19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska - Dz.U. nr 115, poz. 749.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej