Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Budowa w placówce – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

Łukasz Siudak | 2011-10-03

Co do zasady w przypadku przeprowadzania robót budowlanych w placówce trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. Istnieją jednak wyjątki.

Inwestor przed rozpoczęciem prac jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłosić zamiar prowadzenia robót budowlanych w placówce medycznej właściwemu ze względu na miejsce usytuowania nieruchomości staroście.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest zgromadzenie następujących dokumentów:
• projekt budowlany wraz z opiniami w 4 egzemplarzach,
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę),
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. WZ), jeśli brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

Wyjątki

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a istnieje obowiązek zgłoszenia inwestycji w następujących przypadkach:
• wolnostojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25m2, przy czym łącznie liczba tych obiektów na działce nie przekracza 2 na każde 500 m2 powierzchni –najczęściej techniczne zaplecze placówek medycznych
• miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
• pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
• niektóre przyłącza, m.in. elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne. W przypadku budowy przyłączy dla zakładów opieki zdrowotnej, np. ciepła miejskiego, można odstąpić od wymogu składania zgłoszenia do organu administracji budowlanej, jeśli zostanie sporządzony plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• instalacje telekomunikacyjne w obrębie budynków, tzw. maszty telekomunikacyjne,
• obiekty małej architektury, tj. niewielkie obiekty, zwłaszcza drabinki,  śmietniki itd.,
• ogrodzenia.

>> Najnowsza publikacja na temat kontroli! Bezstresowo przejź przez kontrolę w swojej placówce! Zamów już dziś! "Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i ogranó tworzących podmioty lecznicze" <<


W przypadku prowadzenia wymienionych prac inwestor musi dołączyć do zgłoszenia część dokumentów, które standardowo są wymagane dla uzyskania pozwolenia budowlanego.

Prawo budowlane wymagane jedynie zgłoszenia także w przypadku innych prac w placówce medycznej Zalicza się do nich:
• remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, (z wyjątkiem zabytkowych),
• instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, np. szyldu z nazwą szpitala na dachu, z wyjątkiem tych usytuowanych na obiektach ZOZ wpisanych do rejestru zabytków oraz reklam świetlnych usytuowanych poza obszarem zabudowanym (w obszarze dróg publicznych),
• instalowanie krat na obiektach budowlanych oraz instalowanie urządzeń na zewnątrz obiektu, np. klimatyzatorów.

Zgłoszenie inwestycji  powinno zawierać:
• określenie nieruchomości,
• opis inwestycji, tj. opis prac remontowych (zakres, kondygnacja, liczba pomieszczeń objętych remontem itp.),
• planowany termin rozpoczęcia prac,
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowana nieruchomością na cele budowlane.

Podstawa prawna:
• ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę - Dz.U. nr 120, poz. 1127 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej