Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konsekwencje udzielania świadczeń komercyjnych

Dariusz Poznański | 2011-09-22

Mimo, że wiele publicznych szpitali ma nowoczesny sprzęt, ich zarządzający chcieliby świadczyć odpłatne usługi, a dodatkowe pieniądze poprawiłaby ich sytuację finansową, nie mogą tego robić. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) nie mogą zarabiać na odpłatnych świadczeniach zdrowotnych. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej powieliła zasadnicze rozwiązania ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w tej kwestii.

Od generalnej zasady zakazu udzielania świadczeń komercyjnych istnieje kilka wyjątków:

  • gdy pacjenci są nieubezpieczeni w NFZ i nie mają innej podstawy do uzyskania bezpłatnych świadczeń,
  • gdy świadczenie nie jest objęte tzw. koszykiem świadczeń gwarantowanych (takich świadczeń jest obecnie niewiele),
  • gdy korzystają z transportu sanitarnego, lecz nie wymagają natychmiastowego leczenia oraz za pobyt w ZOL lub uzdrowisku.

W powyższych sytuacjach SPZOZ, pobierając opłaty od pacjentów, nie narazi się na zarzut łamania prawa i ustrzeże przed wysoką grzywną nałożoną przez NFZ. Publiczne ZOZ będą mogły świadczyć usługi komercyjne tylko po przekształceniu w spółkę prawa handlowego, nawet jeśli będą miały na nie kontrakt z NFZ. Warunkiem będzie jednak zapewnienie rozdziału tych środków, a także poszanowanie przepisów „kolejkowych”.

W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, które nie mają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia lub nie są objęte możliwością otrzymania świadczeń na podstawie innych przepisów (w tym o opiece społecznej) wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą mają możliwość pobierania opłat za ich realizację zgodnie z ustalonym przez siebie cennikiem.

W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej cennik opłat za świadczenia zdrowotne, który powinien być podany do wiadomości pacjentów drogą zwyczajową, np. w recepcji, izbie przyjęć lub w Internecie, ustala kierownik. Powinien uwzględniać rzeczywiste koszty udzielenia świadczenia zdrowotnego.

>> Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego! Dwudniowa konferencja w Warszawie, możliwość konsultacji z ekspertami. Dowiedz się więcej! <<

Przepisy wewnętrzne dotyczące pobierania opłat za świadczenia niefinansowane przez NFZ powinny znaleźć się w regulaminie organizacyjnym jednostki. Najczęściej przybierają one formę zestawienia tabelarycznego z wykazem świadczeń i odpowiadających im cenom.

Obecnie zakres świadczeń nieobjętych koszykiem świadczeń gwarantowanych jest jednak bardzo ograniczony. Przy udzielaniu tego rodzaju świadczeń samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej musi przestrzegać regulacji związanych z prowadzeniem list oczekujących na świadczenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia znajdujące się w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych, czyli w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określa możliwości uzyskiwania środków publicznych na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z tych  środków. 

SPZOZ może udzielać takich świadczeń nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością (art. 44 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

>> Czy znasz magazyn "Serwis Kadry zarządzającej ZOZ"? Zamów bezpłatnie numer powitalny, poznaj naszą stronę internetową!<<

Od generalnej zasady dotyczącej niepobierania środków od pacjentów ubezpieczonych ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dopuszcza jedynie kilka wyjątków, w których możliwe jest pobieranie dopłat do świadczeń i precyzyjnie określa ich wysokość.

Za co SPZOZ może pobierać opłaty

• Transport sanitarny -  opłatę ustala się w wysokości od 60% do 100% kosztów transportu, w zależności od określonego poziomu niesprawności i niezdolności do poruszania się środkami transportu publicznego (dotyczy wyłącznie pacjentów, którzy nie wymagają podjęcia natychmiastowego leczenia i nie posiadają dysfunkcji uniemożliwiających poruszanie się środkami transportu publicznego).
• Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – wysokość opłaty to koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta.
• Pobyt w uzdrowisku – opłata w wysokości kosztów wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu, w zależności od standardu pokoju wynosi od 8,50 zł do 33 zł.

SPZOZ nie mogą pobierać częściowych dopłat za elementy realizowanych procedur, np. znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie, znieczulenie przy leczeniu dentystycznym czy leczenie trudnogojących ran metodą podciśnieniową. Takie działania traktowane są jako części składowe kompleksowych procedur medycznych zdefiniowanych w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów i stanowią część tych procedur. Ich finansowanie odbywa się według zasad ogólnych i szpitalowi (SPZOZ) w związku z tym nie przysługuje możliwość pobierania opłat za te elementy świadczeń.

Podobnie jest w przypadku pobierania dopłat za zwiększony komfort pacjenta (np. hospitalizacja w jednoosobowej sali). Ze względu na niepełne sprecyzowanie standardu udzielanych świadczeń, nie da się określić, która ich część jest finansowana przez płatnika, a jaka może podlegać ewentualnym dopłatom.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej